Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Allergi

Förekomst av allergier hos barn ökar och studier visar att barn med allergier ganska ofta blir försämrade i sin allergi i förskolemiljön. Därför är det en viktig uppgift för förskolan med förebyggande insatser och ökade kunskaper hur allergier kan förebyggas och hanteras.

Vanliga matallergier hos barn

Allergi som hälsoproblem

Förekomst av astma och andra allergiska sjukdomar har ökat under hela 1900-talets andra hälft och fortsätter att öka hos barn och unga enligt Barnens miljöhälsoenkät (BMHE 2011). Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen i barndomen.

De vanligaste miljöfaktorerna som kan ge astma, allergisnuva och andra överkänslighetsbesvär är pollen, pälsdjur och födoämnen. Både pollen och pälsdjursallergi ökar med barnens ålder. Faktorer i miljön i kombination med ärftliga faktorer har betydelse för ökningen av allergiska besvär.

Allergi mot något födoämne har också ökat bland barn, de vanligaste födoämnen som ger allergiska reaktioner hos barnen är mjölk, ägg, nötter och jordnötter, även om reaktioner från andra födoämnen självklart också förekommer. Ibland kan reaktionerna vara mycket allvarliga och studier visar att det finns i utbildning till all personal i förskola och skola i hur man tar hand om barn med allergier, hur allergiska reaktioner hanteras, hur undervisningen kan anpassas, förhållningssätt och kommunikation.

Varför utgör allergier ett problem i förskolemiljön?

Barn tillbringar sin huvudsakliga tid i inomhusmiljö som bostad, förskola och skola och olika träningslokaler. Detta innebär att inomhusmiljön har stor betydelse för barns exponering. I inomhusmiljön utsätts vi för en rad partiklar som är allergiframkallande, dessa kallas allergener. I förskolor är dammhalterna ofta höga och består ofta av biologiska material såsom pälsdjursallergen där ofta halterna är så pass höga att de kan ge allergiska besvär hos barn som redan har en pälsdjursallergi. Socialstyrelsens rapport (2013) visar att förskolor och skolor inte uppfyller de regler och rekommendationer som finns för en god inomhusmiljö. Många barn med allergi skulle klara sin vistelse i förskolan bättre om inomhusmiljön uppfyllde de regler som idag finns.

Luftföroreningar kan försämra lungfunktionen hos barn och i högre utsträckning ge luftvägsinfektioner och ökade besvär hos barn med astma och allergi. Det är framförallt föroreningar från vägtrafiken som har betydelse här i Sverige. Man har sett i studier att det finns samband mellan hälsa och luftföroreningar vid förskolan. Här verkar det som att alla barn kan påverkas men barn med astma påverkas mer.

Allergi mot pollen är en av de vanligaste allergierna i vår befolkning. Man kan vissa år utsättas för pollenexponering från februari till september. Men de flesta barn reagerar mest från april tom juni.

Idag finns rutiner på de flesta förskolor hur man erbjuder anpassad kost till barn med matallergier, speciellt vid de vanliga måltiderna i de lokaler som är anpassad för mat. Ändå förekommer det relativt ofta att barn med allergi får fel mat. Dessa brister kan leda till allvarliga reaktioner som ibland kräver sjukhusvård och skapar oro hos föräldrar och barn. Det kan också dröja innan rutiner upprättats vad gäller anpassad kost när ett nytt barn börjar i förskolan. Barn med matallergi känner sig ofta utpekade, särskilt i samband med måltiderna. Det finns också brister och osäkerhet bland personalen runt rutiner vid servering och rengöring efter måltider inte minst vid måltider utanför matsalsmiljön.