Stäng
f28a23
dc126f
Mat
642276

Allergi

Uppdaterad: 2021-01-14

Förekomst av allergier hos barn ökar och studier visar att barn med allergier ganska ofta blir försämrade i sin allergi i förskolemiljön. Därför är det en viktig uppgift för förskolan med förebyggande insatser och ökade kunskaper hur allergier kan förebyggas och hanteras.

Vanliga matallergier hos barn

Bakgrund

  • Allergi mot pollen är en av de vanligaste allergierna i vår befolkning och ökar med barnens ålder, även om det också förekommer hos förskolebarn. Man kan vissa år utsättas för pollenexponering från februari till september. Men de flesta barn reagerar mest från april tom juni.
  • Allergiska sjukdomar så som astma, eksem, hösnuva och födoämnesallergi har ökat under hela 1900-talets andra hälft och fortsätter att öka hos barn och unga enligt Barnens miljöhälsoenkät (BMHE 2013). Även om en del av allergierna växer bort i barndomen så har många av barnen kvar sina allergier upp i vuxen ålder.
  • Allergi mot något födoämne har också ökat bland barn, de vanligaste födoämnen som ger allergiska reaktioner hos barnen är mjölk, ägg, nötter och jordnötter (även om reaktioner från andra födoämnen självklart också förekommer).
  • Socialstyrelsens rapport (2013) visar att det finns brister i förskolans hantering av mat till barn med födoämnesallergier och det händer att barn får fel mat som de inte tål och ibland med allvarliga allergiska reaktioner som följd.

Inomhusmiljön i förskolor

  • Barn tillbringar sin huvudsakliga tid i inomhusmiljö, bland annat i förskolan. Detta innebär att inomhusmiljön har stor betydelse för barns exponering.
  • I förskolans inomhusmiljö utsätts vi för en rad partiklar som är allergiframkallande, dessa kallas allergener.
  • I förskolor är dammhalterna ofta höga och består av bland annat pälsdjursallergennivåer som är så pass höga att de kan ge allergiska besvär hos barn som redan har en pälsdjursallergi. Pälsdjursallergerna förs med kläder och hår hos pälsdjursägare från hemmet till andra miljöer t ex skolan.
  • Socialstyrelsens rapport (2013) visar att förskolor och skolor inte uppfyller de regler och rekommendationer som finns för en god inomhusmiljö.