Stäng
f28a23
dc126f
Mat
642276

Arbetsmodell

Uppdaterad: 2020-09-07

Elevhälsoportalen erbjuder verktyg för förskolan för att bedöma och utveckla förskolans hälsoarbete inom sex områden. Här beskriver vi den arbetsmodell som portalen och dess verktyg är byggda utifrån. Modellen är tänkt att leda processen för ett systematiskt hälsoarbete på förskolan. Processens fem olika steg kan med fördel genomföras en gång per läsår.

Hur fungerar modellen?

Innan ni börjar arbetsprocessen med att utveckla ert hälsofrämjande arbete, behöver ni bilda eller samla en arbetsgrupp. Rektor och minst en pedagog är givna representanter. Om möjligt, inkludera gärna en representant från förskolans alla yrkeskategorier. (Någon inom måltidspersonalen är t.ex. bra att ha med). Detta team är ansvarigt för att driva processen framåt. Därefter, skapa ett gemensamt konto på Elevhälsoportalen för förskolan skolan. Nu kan arbetet börja. Nedanför beskrivs modellens olika steg:

Arbetsmodellens fem steg:

  1. Kartlägg förskolans hälsoarbete och milö inom alla hälsoområden (Hälsonyckeln för förskolan). Hälsonyckeln hittar du på Mina sidor/Min profil och kan besvaras en gång per läsår. 
  2. Analysera resultatet med hjälp av planeringsfrågor. Frågorna är en del av handlingsplanen som förskolan får tillgång till när Hälsonyckeln har besvarats. 
  3. Planera åtgärder genom att:
  • söka bland portalens evidensbaserade insatsförslag. Insatsförslagen presenteras under respektive hälsoområde
  • skriv en handlingsplan 
  1. Genomför de valda insatserna 
  2. Följ upp/utvärdera. Samla arbetsgruppen igen och följ upp handlingsplanen och utvärdera arbetet med hjälp av Hälsonyckeln efter en viss tid, t ex en gång per läsår. Jämför de nya resultaten med de tidigare och diskutera förändringens omfattning. Integrera det som visade sig fungera bra i nya rutiner!