Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Buller

Buller i förskolemiljö kan inverka negativt på barns välbefinnande och hälsa samt utöver detta även påverka inlärning och prestation. Det finns dock en rad åtgärder som kan göras för att reducera ljudnivån i förskolemiljö.

Bullerskydd lurar

Buller som miljöhälsoproblem

Både vuxna och barn omges så gott som dagligen av buller och höga ljudnivåer, såväl i hemmet som på jobbet eller i förskolan och under fritiden. De vanligaste källorna till buller utomhus är trafik, i synnerhet vägtrafik men buller från tåg- och flygtrafik bidrar också. Industrier, byggnadsarbeten, gatustädning och varutransporter är andra exempel på källor som bidrar till höga ljudnivåer i stort i vårt samhälle. Inomhus tillkommer till exempel ljud från grannar, hissar, TV och datorer, leksaker, vitvaror och fläktar. I förskolan är den vanligaste källan till buller höga ljud från andra barn men bakgrundsljud från till exempel ventilation, datorer och annan utrustning spelar också in. I matrummet tillkommer ljud från diskinlämning, klirrande bestick, stolskrap mm.

Varför är buller ett problem i förskolan?

Hur bullret påverkar barnen beror till exempel på bullrets egenskaper och i vilken situation det uppträder. Det finns också individuella skillnader i hur barnen påverkas. Generellt räknas dock barn som en särskilt känslig grupp vad gäller utsatthet för buller. Det finns flera orsaker till detta, bland annat har barn en lägre medvetenhet om buller, de saknar tillräckliga skyddsinstinkter och har mindre möjlighet att påverka sin situation än vuxna. Barn sover längre, och ibland även under dagtid, vilket gör att risken ökar för att de utsätts för buller någon gång under sömnperioden. Barn behöver också en längre återhämtningsperiod efter en natt med bullerstörd sömn.

Ytterligare en orsak till att barn anses särskilt känsliga för buller är att deras nervsystem, kognitiva förmåga och språkförståelse inte är fullt utvecklade. Buller i förskolemiljön kan därför påverka barnens inlärning, både genom att maskera tal och genom att inverka negativt på barnens tankeprocesser. Även motivation, minne och läsförståelse kan påverkas av en för bullrig miljö, vilket på sikt kan inverka negativt på hur väl barnen presterar.

Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning och öronsusningar, dvs. tinnitus. Dessa skador uppkommer oftast i samband med fritidsaktiviteter som konsertbesök, musiklyssnande på hög volym i hörlurar, eget musicerande samt högljudda sportaktiviteter. Buller i förskolemiljö är sällan hörselskadande men har däremot visat sig kunna ge upphov till psykologiska såväl som fysiologiska stressreaktioner. Studier har visat att höga ljudnivåer kan leda till trötthet och huvudvärk hos barnen men också påverka deras blodtryck, hjärtfrekvens och stresshormonnivåer.

Sammanfattningsvis kan buller i förskolemiljön inverka negativt på barns välbefinnande och hälsa samt utöver detta även påverka inlärning och prestation. Strukturella, evidensbaserade interventioner för att minska bullret i förskolan är därför av stor vikt.