Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Fysisk aktivitet

Uppdaterad: 2018-08-14

Tillräcklig fysisk aktivitet förebygger ett flertal sjukdomar och har betydelse för både den nuvarande och den långsiktiga hälsan. Därför är det viktigt att etablera hälsosamma aktivitetsvanor redan i unga år.

Utelek främjar hälsan

Hur mycket rör sig barn idag?

Barns och ungdomars hälsa gynnas av daglig fysisk aktivitet. Helst bör de röra sig minst 60 minuter om dagen, och få upp pulsen under tiden, genom att t.ex. springa och cykla. Skelettet blir starkare ju mer det belastas, så aktiviteter där barnen belastar skelettet med kroppsvikten är positivt för hälsan, t ex genom att hoppa och springa. Barn upp till 5 års ålder kan få hälsoeffekter genom varierad aktiv lek, vilket också utvecklar grovmotoriken.

Många barn och ungdomar i Sverige rör sig för lite. Idag finns många stillasittande aktiviteter som konkurrerar med barns, ofta naturligt aktiva, rörelsemönster. Studier har visat att barn är som mest aktiva när de är i förskoleåldern och att pojkar rör sig mer än flickor. Med ökad ålder blir barn mindre aktiva och spenderar mer tid framför skärmar såsom mobiltelefon, dator/surfplatta och TV. Barn i förskoleåldern är som mest fysiskt aktiva utomhus och rör sig mycket mer i förskolan än när de är hemma. Vistelsen i förskolan är samtidigt den tid på dygnet när svenska förskolebarn har störst möjlighet att, under vinterhalvåret, vistas utomhus i dagsljus eftersom majoriteten av barnen tillbringar fler vakna timmar på förskolan än i hemmet under veckodagarna.
Det är vanligare att barn, vars föräldrar har hög utbildning/inkomst, deltar i någon form av organiserad idrott.

Varför är låg grad av fysisk aktivitet ett hälsoproblem?

Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar leder till betydelsefulla hälsovinster för både den nuvarande och långsiktiga hälsan. Hos barn i förskoleåldern finns det positiva samband mellan fysisk aktivitet och psykosocial utveckling (självkänsla, interaktion med andra barn, frånvaro av aggressivitet), kognition, grovmotorik, skeletthälsa, kroppssammansättning och den framtida hjärt-kärlhälsan. Många kroniska sjukdomar som visar sig i vuxen ålder börjar utvecklas redan i tidig ålder. Förstadier till kroniska sjukdomar, exempelvis ”åderförkalkning” och högt blodtryck kan ha sitt ursprung under tidig barndom och ungdomsåren. Det är därför viktigt att förebygga sjukdomar genom fysisk aktivitet redan i unga år.

Lagar och riktlinjer
Svenska rekommendationer för fysisk aktivitet (Nordiska näringsrekommendationer 2012)

Rekommendationer för fysisk aktivitet för barn och tonåringar:

  • Barn och tonåringar bör ägna sig åt minst 60 minuter medel- till högintensiv fysisk aktivitet varje dag.
  • Fysisk aktivitet i mer än 60 minuter varje dag ger ytterligare positiva hälsoeffekter.
  • Aktiviteterna bör vara så varierade som möjligt för att utveckla alla typer av fysisk kapacitet, inklusive hjärt-lungkapacitet, muskelstyrka, smidighet, snabbhet, rörlighet, reaktionsförmåga och koordination. Högintensiv fysisk aktivitet, inklusive muskel- och benstärkande övningar, bör ingå minst tre gånger per vecka.
  • Minska stillasittandet.

Även Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) ger rekommendationer för fysisk aktivitet för barn 0-5 år. De rekommenderar att daglig fysisk aktivitet hos barn 0-5 år ska uppmuntras och underlättas. Detta kan ske genom att möjliggöra intressanta och motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och för åldern anpassad social interaktion (YFA 2016).

För äldre barn (från 6 år) rekommenderar YFA minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet (YFA 2016).

  • Den fysiska aktiviteten bör vara av främst aerob karaktär och intensiteten måttlig till hög. Måttlig intensitet ger en viss ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.
  • Aerob fysisk aktivitet på hög intensitet bör ingå minst 3 gånger i veckan.
  • Muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter bör ingå minst 3 gånger i veckan. Sådana aktiviteter kan utföras som en del i lek, löpning och hopp.
  • Barn och ungdomar med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning, som inte kan nå upp till rekommendationerna bör vara så aktiva som tillståndet medger. Individuella råd för anpassad regelbunden fysisk aktivitet ges lämpligen av behandlande fysioterapeut, läkare och/eller sjuksköterska.

Vill du läsa mer är FYSS en informationskälla om fysisk aktivitet.