Stäng
f28a23
dc126f
Mat
642276

Hälsonyckeln - utvärdera ert hälsofrämjande arbete

Uppdaterad: 2021-01-18

Hälsonyckeln strävar efter att vara ett användbart verktyg för förskolans hälsofrämjande arbete. Här kan man kartlägga förskolans arbete inom sex hälsoområden genom att svara på enkäter, ta del av evidensbaserade insatser samt skriva handlingsplaner för att förstärka det hälsofrämjande arbetet på förskolan.

Klicka här för att komma direkt till enkäterna.

Mer om hälsonyckeln för förskolan

Elevhälsoportalen riktar sig till personal inom förskolan såsom rektor, förskollärare och andra pedagoger, samt övrig personal i förskolan.  Hälsonyckeln består av sex enkätmoduler inom områdena:

 • Övergripande hälsoarbete
 • Fysisk aktivitet
 • Psykisk hälsa
 • Mat
 • Allergi
 • Buller

Klicka här för att komma direkt till enkäterna.

 • Genom att en arbetsgrupp gemensamt besvarar frågorna kartlägger förskolan sitt hälsoarbete inom de områden som ingår.
 • Resultatet av de olika enkäterna återkopplas automatiskt, och när man slutfört en enkät får man fram en resultatrapport. Här ser man ungefär hur förskolan ligger till på området, samt hur många poäng man fått på varje fråga. Rapporten underlättar arbetet med att prioritera och planera förbättringsåtgärder.
 • Utifrån resultatrapporten kan man sedan söka bland relevanta evidensbaserade insatsförslag inom respektive hälsoområde, och med hjälp av planeringsfrågor skapa en handlingsplan.
 • Svaren från varje enkät genererar en viss procentsats, och sedan beräknas ett snitt för alla sex enkäter (som tillsammans bildar själva Hälsonyckeln). Om man får över 40% totalt visar det på att man överlag verkar ha ett bra hälsofrämjande arbete på förskolan, eller att man i alla fall har påbörjat ett arbete med det. Om man får under 40% kan det tyda på att förskolan behöver starta upp, förstärka och/eller arbeta mer med det hälsofrämjande arbetet. 
 • Utifrån resultat kan arbetsgruppen göra en bedömning av vilka insatser som kan vara lämpliga att implementera. Därefter kan arbetsgruppen skapa en handlingsplan i det digitala planeringsverktyget.
 • När man färdigställt hela Hälsonyckeln finns en printknapp där man kan skriva ut resultatet från alla enkäter.
 • Vår rekommendation är att förskolan besvarar Hälsonyckeln en gång per år i samband med annan kvalitetsuppföljning, och följer Elevhälsoportalens arbetsmodell.
 • Varje år den 30 juni läggs en ny Hälsonyckel upp för kommande läsår. Då kan man inte längre besvara enkäterna från föregående läsår.

Bakgrund

Hälsonyckeln för förskolan har utvecklats av experter och forskare inom respektive hälsoområde och baseras delvis på redan befintliga enkäter och material. Hälsoområdena mat och fysisk aktivitet följer till delar metoden Friska barn (Stockholms läns landsting). Hälsoområdet psykisk hälsa följer till delar frågor ur BRUK.

Innehållet i Hälsonyckeln baseras på forskning kring mat (t ex barns energi- och näringsbehov, hur barn lär genom vuxna rollmodeller), fysisk aktivitet (t ex hur våra levnadsvanor påverkas av miljön omkring oss) samt allergi, buller och psykisk hälsa. Frågeområdet Övergripande hälsoarbete bygger på inslag med hänvisning till Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för förskolan 2017.

Tips!

När man ska svara på planeringsfrågor och handlingsplan kräver det ibland att man tittar tillbaka på sina resultat för de olika frågorna, eller att man ska välja lämpliga insatser inom hälsoområdet. Då kan man öppna en till flik med Elevhälsoportalen vid sidan av den du har öppen (där du också loggar in), för att kunna se på dina resultat och insatser med mera medan du skriver handlingsplanen i andra fliken.

Hur kommer man till Skolhälsonyckeln?

Klicka här för att komma till enkäterna