Stäng
f28a23
dc126f
Mat
642276

Mat

Uppdaterad: 2021-03-04

Barn tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskolan och under veckodagarna äts oftast fler måltider i förskolan än i hemmet. Måltiderna i förskolan blir således ett självklart sätt att främja hälsosamma matvanor.

Måltider i förskolan

Ohälsosamma matvanor – en riskfaktor för ohälsa

Hälsosamma matvanor under barndomen är viktigt för bästa möjliga tillväxt och utveckling och bidrar till en bättre hälsa genom hela livet. Ohälsosamma matvanor ökar risken för framtida övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och vissa former av cancer. Även om svenska barn generellt har bra matvanor, vore det positivt för deras hälsa om de minskade konsumtionen av sötsaker, åt mer frukt, grönsaker och mer nyttiga fetter från oljor och fet fisk.

Måltiderna i förskolan kan främja goda matvanor

Svensk och finsk förskola är unika i världen när det gäller att servera och erbjuda alla barn lagade måltider. De konkreta erfarenheter som barnen får genom att på daglig basis exponeras för och själv pröva olika livsmedel, har i studier visats avgörande för utvecklingen av barns smakpreferenser, inte minst vad gäller frukt och grönsaker.

Rollinlärning genom att se vuxna, men även andra barn, äta, har visats ha stor betydelse för vilka maträtter och livsmedel som barnet väljer att äta. De dagliga måltiderna i förskolan ger förutsättning för både konkreta erfarenheter och rollinlärning, vilka utgör viktiga hörnstenar i barns lärande. Maten och måltiderna bör därmed ses som ett viktigt pedagogiskt verktyg i arbetet mot läroplansmålet om att alla barn ska utveckla förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Näringsriktiga måltider och goda förebilder är bara en del av att främja hälsa i förskolan. På Elevhälsoportalen inkluderas förskolans måltider även i andra hälsoområden såsom buller (kan vara ett problem i måltidssituationen) och allergi (inget barn ska bli sjuk av maten i förskolan).

Lagar och riktlinjer

Förskolan blev en egen skolform 2011 och i förarbetena till skollagen, Proposition 2009/10:165, anges att måltiderna i förskolan skall vara näringsriktiga.

I Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (2017) anges att det är huvudmannen och förskolechefens ansvar att säkerställa att det serveras varierade och näringsriktiga måltider jämnt fördelade över dagen. ”Det är angeläget att förskolan serverar barnen frukost, lunch och mellanmål på regelbundna tider och att det inte är för lång tid mellan måltiderna. När barnen äter näringsriktigt ökar deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen i förskolan. Därför är det angeläget att förskolan strävar efter att anpassa måltiderna så att även barn med till exempel allergier får näringsriktiga måltider.”  I de allmänna råden refereras det till att det i begreppet omsorg i skollagen ingår att förskolan serverar varierade och näringsriktiga måltider (8 kap. 2 § skollagen, avsnitt1 Lpfö98, Förskolans värdegrund och uppdrag och prop. 2009/10:165 sid. 345).

Vidare ger Livsmedelsverket ut råd om förskolans måltider, Bra måltider i förskolan. Råden omfattar, utöver förslag om menyplanering, även råd om hur måltiderna kan integreras i den pedagogiska verksamheten, hur och när de bör serveras, osv. Måltiderna i förskolan (frukost, lunch och mellanmål) ska i genomsnitt bidra med ca.65-70 % av det dagliga energi- och näringsbehovet och utgör därmed en betydande del av förskolebarns konkreta erfarenheter av mat och måltider.