Stäng
f28a23
dc126f
Mat
642276

Om portalen

Uppdaterad: 2020-09-07

Elevhälsoportalen stödjer förskolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i förskolemiljön.

Här får förskolans personal tillgång till digitala verktyg och material för att stödja evidensbaserat hälsofrämjande arbete, och inspirera till utveckling.

hälsa och lärande går hand i hand

Vision

Vår vision är att ge förutsättningar för bättre hälsa och minskade sociala hälsoklyftor bland barn och unga. På så sätt hoppas vi bidra till ökad jämlikhet, samt att alla barn och elever når utbildningsmålen.

Om Elevhälsoportalen 

Förskolemiljön är viktig för barns hälsa och är en förutsättning för lärande. Den ska vara hälsofrämjande och stödja barnens utveckling. Enligt skollagen ska förskolan bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I Skolverkets allmänna råd med kommentarer för förskolan (2017) anges att ”förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande”. I förskolans läroplan finns strävansmål om att varje barn ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”.

Elevhälsoportalen ger stöd till ett systematiskt kvalitetsarbete kring att främja hälsa och därmed förebygga ohälsa. Elevhälsoportalen kan därmed vara ett stöd för förskolans arbete med läroplanens mål om hälsa, och därigenom bidra till att lägga grunden till det livslånga lärandet. Om det övergripande hälsoarbetet dokumenteras enligt gällande rutiner kan det samtidigt bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Innehåll på portalen

Det här innehåller portalen:

 • fakta om barns hälsa utifrån portalens hälsoområden och nationella styrdokument
 • en arbetsmodell för att hjälpa förskolan med det hälsofrämjande arbetet
 • hälsofrämjande evidensbaserade insatser (finns under respektive hälsoområden)
 • verktyget Hälsonyckeln, bestående av behovsenkäter som ska stödja förskolor att kartlägga behov av hälsofrämjande insatser inom sex hälsoområden. Hälsonyckeln kan användas en gång per läsår och resultaten sparas på förskolans profilsida
 • ett digitalt underlag som ger stöd för att skapa en handlingsplan och följa upp det hälsofrämjande arbetet

Materialet och verktygen hjälper förskolan att:

 • kartlägga behov med hjälp av behovsenkäterna i Hälsonyckeln
 • ta del av portalens evidensbaserade insatser
 • genomföra valda insatser
 • följa upp det hälsofrämjande arbetet

Fokus på förskolemiljön

Strukturella insatser

 • För att få bestående effekter bör individuella insatser för att främja fysisk och psykisk hälsa hos barnen kombineras med mer generella hälsofrämjande insatser
 • Hit räknas förbättringsåtgärder som omfattar förskolans fysiska och sociala miljö samt hälsorelaterade policy och rutiner
 • Denna typ av insatser i förskolemiljön kallas ibland även för strukturella insatser

Syfte

Elevhälsoportalen syftar till att främja en hälsosam förskolemiljö som gynnar alla barn, oavsett bakgrund, och kan därför påverka jämlikheten i hälsa. Det innebär att förskolan, genom ett systematiskt arbetssätt, ser över och förbättrar sin fysiska miljö och sina rutiner i en hälsofrämjande riktning. Detta är med andra ord ett arbetssätt för hela förskolan som kan komplettera barnhälsovårdens arbete. Ofta är kunskapen kring effektiva insatser bristande, delvis eftersom de sällan utvärderas alls eller på rätt sätt.

Evidensbaserat

Elevhälsoportalen bygger på systematiska kartläggningar av effektiva strategier inom ett antal hälsoområden. Materialet är sammanställt av experter och forskare på området hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Region Stockholm.

Hur fungerar det?

 • Förskolor kan kostnadsfritt skapa ett konto och får därmed tillgång till evidensbaserade, hälsofrämjande insatser, kartläggningsverktyget Hälsonyckeln och ett digitalt planeringsstöd för att skriva en handlingsplan.
 • Tanken är att arbetsgruppen skapar ett gemensamt konto för förskolan.
 • Hälsonyckeln kan besvaras en gång per läsår och resultatet från frågorna i Hälsonyckeln genererar en automatisk resultatrapport som utgör en behovsanalys. Därefter kan arbetsgruppen ta del av de evidensbaserade, hälsofrämjande insatserna samt skapa en handlingsplan.
 • Verktyget och planeringsmodellen Förskolans hälsocykel syftar även till att underlätta samverkan mellan förskolans alla professioner i det tillämpade arbetet, samt stödjer det övergripande hälsoarbetet.

Här kan man läsa mer om hur material och verktyg fungerar.