Stäng
f28a23
dc126f
Mat
642276

Historik

Uppdaterad: 2020-06-18

Idén till Elevhälsoportalen föddes ur erfarenheter från tidigare hälsofrämjande skol- och förskoleprojekt inom Region Stockholm (då Stockholms Läns Landsting).

Bakgrund

  • Elevhälsoportalen skapades som ett samarbete mellan Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Region Stockholm.
  • Portalen lanserades 2016.
  • Portalen utvecklades med inspiration från liknande internationella webbportaler, men med syfte att vara helt automatiserad för att underlätta arbetet så mycket som möjligt för skolor och förskolor. Utvecklingen har skett i linje med intentionerna i Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan från 2014, Skolverkets allmänna råd för förskolan från 2013 och förordningen om förskolans läroplan.
  • Ett antal skolor och förskolor har bistått med synpunkter i utvecklingsarbetet. Olika yrkeskategorier intervjuades för att få en förståelse för hur de uppfattade materialet på portalen, hur de bedömde nyttan och genomförbarheten samt hur användarvänlig de upplevde verktygen. Vi vill här passa på att tacka dessa skolor och förskolor i Bromma, Huddinge och Sollentuna, för deras värdefulla bidrag.

Om Innehållet

  • Portalen innehåller en generell modell för systematiskt folkhälsoarbete som bygger på en lokal behovsanalys på skol- och förskolenivå samt, för skolans del, även på elevnivå.
  • Hälsonyckeln för förskola, ett kartläggningsverktyg, utgår bland annat från verktyget Solverkets verktyg BRUK.
  • Föreslagna insatser baseras på systematiska kartläggningar av effektiva strategier i den fysiska och sociala miljön i skola och förskola samt policyer och rutiner, så kallade strukturella insatser, och deras hälsoeffekter.
  • Hälsoområden som berörs är övergripande hälsoarbete, fysisk aktivitet, psykisk hälsa, matvanor, allergier och buller.
  • Portalen har utvärderats i en pilotstudie och baserat på dessa erfarenheter har portalen fått sin nuvarande utformning.