Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Arbetsmodell

Uppdaterad: 2020-04-01

Elevhälsoportalen erbjuder verktyg för förskolan för att bedöma och utveckla förskolans hälsoarbete inom sex områden. Här beskriver vi den modell som portalen är byggd utifrån, nämligen planeringsmodellen "Förskolans hälsocykel". Modellen är tänkt att leda processen för ett systematiskt hälsoarbete på förskolan. Processens fem olika steg kan med fördel genomföras en gång per läsår.

Modellens 5 steg

Bilda eller samla en arbetsgrupp. Förskolechef och minst en förskollärare är givna representanter (Gärna en representant från förskolans alla yrkeskategorier! T ex måltidspersonal.) Skapa ett gemensamt konto för förskolan..

 1. Kartlägg förskolans hälsoarbete och miljö inom alla hälsoområden (Hälsonyckeln för förskolan). Hälsonyckeln hittar du på Mina sidor/Min profil och kan besvaras en gång per läsår.

 2. Analysera resultatet med hjälp av planeringsfrågor. Frågorna är en del av handlingsplanen som förskolan får tillgång till när Hälsonyckeln har besvarats.

 3. Planera åtgärder genom att

  • söka bland portalens evidensbaserade insatsförslag. Insatsförslagen presenteras under respektive hälsoområde
  • skriv en handlingsplan
 4. Genomför de valda insatserna

 5. Följ upp/utvärdera. Samla arbetsgruppen igen och följ upp handlingsplanen och utvärdera arbetet med hjälp av Hälsonyckeln efter en viss tid, t ex en gång per läsår. Jämför de nya resultaten med de tidigare och diskutera förändringens omfattning.

  Integrera det som visade sig fungera bra i nya rutiner!