Stäng
f28a23
dc126f
Mat
642276

Vi som arbetar med portalen

Uppdaterad: 2020-10-13

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Vi som arbetar med portalen

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga, och arbetar på följande centrum:

 • Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)
 • Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)
 • Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)

vid Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

CAMM arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga olika risker i arbets- och omgivningsmiljön. CAMM arbetar med:

 • Patientutredningar
 • Kartläggning av risker
 • Informationsspridning
 • Undervisning
 • Forskning

På portalen ansvarar CAMM för hälsoområdena allergi, buller och ergonomi (skola). 

Läs mer om CAMM

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

CES arbetar för att bidra till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Verksamheten innefattar:

 • Epidemiologisk bevakning och analys
 • Utveckling, utvärdering och stöd till implementering av metoder
 • Riktlinjer och policyer för hälsofrämjande och förebyggande arbete

Prioriterade områden för CES utvecklingsarbete är främjande av goda matvanor, fysisk aktivitet, psykisk hälsa, samt förebyggande av alkohol-, narkotika- och tobaksbruk. CES eftersträvar också en jämlik hälsa för alla i befolkningen.

På portalen ansvarar CES för hälsoområdena fysisk aktivitetpsykisk hälsa (förskola), mat och tobak.

Läs mer om CES.

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)

CHIS består av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) och Hälsoekonomi. NASP erbjuder expertstöd och utbildning kring självmordsprevention och självmordspreventiva insatser till olika mottagare inom vården, psykiatrins [vårdgrannar][En enhet inom samma vårdorganisation eller annan vård- och omsorgsaktör] och beslutsfattare inom Region Stockholm. NASP arbetar även med analys och uppföljning av epidemiologiska data, samt utveckling av metoder för att förebygga självmord och psykisk ohälsa.

Enheten Hälsoekonomi fokuserar på hur resurser används inom samhället och hälso- och sjukvården för att bidra till ett effektivt och jämlikt vårdutnyttjande samt förbättrad hälsa.

På portalen ansvarar CHIS för hälsoområde psykisk hälsa (skola).

Läs mer om arbetet på Avdelningen för Suicidprevention (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa).

Läs mer om CHIS.