Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Om verktygen

Verktyget Hälsonyckeln för förskolan syftar till att stödja förskolan att kartlägga sitt nuvarande hälsoarbete inom våra valda hälsoområden. När förskolan skapar ett konto får förskolan tillgång till Hälsonyckelns sex frågeområden.
Glad tjej

Hälsonyckeln för förskolan

Elevhälsoportalen riktar sig till personal inom förskolan såsom förskolechef, förskollärare och andra pedagoger, samt övrig personal i förskolan. Hälsonyckeln består av sex enkätmoduler inom områdena Övergripande hälsoarbete, Fysisk aktivitet, Psykisk hälsa, Mat, Allergi och Buller. Genom att en arbetsgrupp gemensamt besvarar frågorna kartlägger förskolan sitt hälsoarbete inom de områden som ingår. Den automatiska resultatrapporten fungerar som en behovsanalys och ger ett underlag för att prioritera i förbättringsarbetet. Vår rekommendation är att förskolan besvarar Hälsonyckeln en gång per år i samband med annan kvalitetsuppföljning, och följer modellen Förskolans hälsocykel. Handlingsplanen kan vid behov revideras oftare än en gång per år.
Utifrån resultat kan arbetsgruppen göra en bedömning av vilka insatser som kan vara lämpliga att implementera. Därefter kan arbetsgruppen skapa en handlingsplan i det digitala planeringsverktyget.

Hälsonyckeln för förskolan har utvecklats av experter och forskare inom respektive hälsoområde och baseras delvis på redan befintliga enkäter och material. Hälsoområdena mat och fysisk aktivitet följer till delar metoden Friska barn (Stockholms läns landsting). Hälsoområdet psykisk hälsa relaterar främst till frågor ur BRUK (Skolverket).

Innehållet i Hälsonyckeln baseras på forskning kring mat (t ex barns energi- och näringsbehov, hur barn lär genom vuxna rollmodeller), fysisk aktivitet (t ex hur våra levnadsvanor påverkas av miljön omkring oss) samt allergi, buller och psykisk hälsa. Frågeområdet Övergripande hälsoarbete bygger på inslag med hänvisning till Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för förskolan 2017.

Skapa ett konto här för att få tillgång till de evidensbaserade insatserna, verktyget Hälsonyckeln och det digitala planeringsunderlaget.