Stäng
f28a23
dc126f
Mat
642276

Övergripande hälsoarbete

Uppdaterad: 2020-10-21

Förskolan har goda förutsättningar att tidigt grundlägga hälsa och kan därmed bidra till att minska sociala skillnader i ohälsa. Vid ett övergripande hälsoarbete är förskolans fysiska och sociala miljö målområde. Detta innebär i praktiken att hela förskolan samverkar och att all personal bidrar till hälsofrämjande rutiner och arbetssätt.

Ett bra övergripande hälsoarbete ger glada friska barn

Hälsofrämjande arbete i förskolan

Systematiskt övergripande hälsoarbete

Förskolan har ett viktigt uppdrag vad gäller att skapa miljöer som främjar barnens lärande, utveckling och hälsa och att detta arbete sker systematiskt, är kunskapsbaserat och bygger på evidens. En modell där kartläggning, reflektion, implementering och utvärdering av insatser ingår ger arbetet systematik. För att följa upp arbetet behöver förskolan dokumentera, sammanställa resultaten på förskolenivå och diskutera resultatet med ledningen.

Strukturella faktorer och miljö

Av Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet framgår att det är viktigt att en god miljö i förskolan är såväl utvecklande, utmanande och inbjudande till lek och lärande såväl som att den är hälsosam och säker. Inne- och utemiljön sätter ramar för det pedagogiska arbetet i förskolan, men även för förskolans hälsoarbete. På så sätt blir den fysiska miljön en aktiv och angelägen part i arbetet med förskolans uppdrag. En bra utemiljö ger t ex utrymme för utforskande aktiviteter som leder till såväl motorisk utveckling som rörelseglädje. Det är viktigt att det finns fungerande rutiner, både för att främja hälsa och för att förebygga risker för ohälsa och olyckor i barnens fysiska miljö. Även strukturella faktorer som personaltäthet och gruppstorlek har betydelse för den sociala miljön och kvaliteten i arbetet. Av Skolverkets allmänna råd med kommentarer för förskolan slås fast att:

Gruppstorleken är mer avgörande för pedagogisk kvalitet än personaltäthet, det vill säga mindre grupper är att föredra framför större grupper med samma personaltäthet”. Vidare konstateras att ”en generellt god kvalitet är ofta den bästa insatsen för barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.”