Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Delaktighet och inflytande i förskolans hälsofrämjande uppdrag

Uppdaterad: 2020-02-10

Förskolechefen har ett särskilt ansvar enligt läroplanen (Lpfö 18) för att barns aktiva inflytande gynnas av de arbetsformer som utvecklats i förskolan. Förskollärare ansvarar för att såväl arbetssätt som verksamhetens innehåll påverkas av barnen. "Det är viktigt att skapa möjligheter för barnen att få vara med och planera olika aktiviteter och att beakta barnens reflektioner och behov vid planeringen av verksamheten."

Miljön i förskolan behöver också kunna anpassas eftersom barngruppen och behoven förändras över tid. "Barns inflytande rör även generella arbetsmiljöfrågor, den yttre och inre miljön, såsom frågor om utemiljön, måltider och andra frågor av gemensamt intresse."

Förskolan har även enligt läroplanen ett demokratiskt uppdrag. Varje barn ska få uppleva sitt eget värde och andras värde genom att det från var och en som verkar i förskolan skapats ett öppet och demokratiskt klimat. Alla barn ska få sina behov och intressen respekterade och tillgodosedda.

En annan aspekt när det gäller inflytande för barnen i förskolan är det naturliga inflytande som vårdnadshavare har när de företräder sina barn, även om barn också behöver få uttrycka sina åsikter direkt.