Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Förskoleövergripande hälsoarbete

Uppdaterad: 2020-02-10

Det övergripande hälsoarbetet kan bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet om det dokumenteras enligt motsvarande rutiner och på motsvarande sätt. De allmänna råden om dokumentation i skollagen utfår från bestämmelsen 4 kap. 6§. Enligt den ska det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras. Enligt Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete bör förskolechefen skapa rutiner och former för dokumentationen som är effektiva och ändamålsenliga för enhetens kvalitetsarbete, samt se till att dokumentationen är tillräcklig för att ligga till grund för analys och beslut på enhetsnivå om prioriteringar av utvecklingsinsatser.