Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Personalens kompetens

Uppdaterad: 2020-02-10

Pedagogernas agerande i olika vardagssituationer får allt större betydelse. I Skolverkets allmänna råd med kommentarer för förskolan (2017) anges att ”forskning visar att det viktigaste för en god kvalitet i förskolan är personalens utbildning och kompetens”.

Enligt skollagen ska det bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete som synliggör inom vilka områden behovet av kompetensutveckling finns. ”I arbetslag med utbildad och erfaren personal finns goda förutsättningar att arbeta med samspelet och relationerna i barngruppen och att möta, stödja, stimulera och utmana barn i deras utveckling och lärande.” I arbetet med kompetensförsörjning ingår att lyckas behålla den personal som redan finns och ge dem möjlighet till utveckling, men även att attrahera välutbildad och legitimerad personal.