Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Samverkan med specialister

Uppdaterad: 2020-02-10

I Skolverkets allmänna råd med kommentarer för förskolan (2017) lyfts betydelsen av miljöns utformning och dess särskilda betydelse för barn med funktionsnedsättning. ”Hur miljön är utformad har betydelse för vilken kunskapsutveckling som är möjlig för barnen i förskolan. Det gäller generellt för alla barn, men kan vara särskilt viktigt för barn med funktionsnedsättningar. Därför är det viktigt att vid resursfördelningen beakta miljöns utformning.” ”När den fysiska miljön inte är anpassad till antalet barn i gruppen och det inte finns tillräckligt med utrymme eller rum att dela upp barngruppen i, uppstår svårigheter och gruppen upplevs som för stor. Den fysiska miljön är därmed en nyckelfaktor för att planera och genomföra aktiviteter. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.”