Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Skriftligt material med utgångspunkt i samtalen med barnen om deras hälsa

Uppdaterad: 2020-02-10

Av förskolans läroplan (Lpfö 18) framgår att förskolan kontinuerligt och systematiskt ska dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. ”Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.”