Stäng
f28a23
dc126f
Mat
642276

Psykisk hälsa

Uppdaterad: 2021-02-22

Psykisk hälsa är avgörande för varje individs sunda utveckling och välbefinnande, från födseln till ålderdomen. Den psykiska hälsan påverkar möjligheten att ha bra relationer, lyckas i skolan, i arbetslivet och därigenom i samhället i stort.

Hos små barn likställs ofta psykisk hälsa med god social och emotionell utveckling vilket inbegriper barnets förmåga att uppleva, reglera och uttrycka känslor, bilda nära och trygga relationer och utforska sin omvärld. Psykisk hälsa är också intimt förbunden med kognitiv utveckling, d.v.s. tillväxt och förändring i intellektuella förmågor såsom informationsbehandling, problemlösning, språkutveckling och minne.

Kunskapsläget om hur förskolebarn mår psykiskt är nästan obefintligt. Hos yngre skolbarn (elva år) har förekomsten av självrapporterade psykiska besvär, såsom att ha svårt att somna, känna irritation, nedstämdhet och nervositet, varit generellt oförändrade de senaste 30 åren. De allra flesta äldre skolbarn (13 och 15 år) uppger att de mår bra samtidigt har andelen barn, framför allt flickor, som upplever symptom på psykisk ohälsa ökat sedan 1980-talets mitt. Likt nationella resultat kan en kontinuerlig ökning av självrapporterad psykisk ohälsa skönjas också i Stockholms län. En ökande trend ses även för vårdkonsumtionen för psykiatriska tillstånd.

Psykisk hälsa grundläggs tidigt i livet och den utvecklas i ett kontinuerligt samspel mellan individen och hennes omgivning. För majoriteten av barn är förskolan, näst efter hemmet, den miljö där de tillbringar större delen av sin vardag. Förskolan har därför en viktig roll i att skapa fysiska och sociala miljöer, som främjar barns positiva utveckling och välbefinnande. Hälsouppdraget i förskolan har en given plats i läroplanen, där bland annat lyfts fram att alla barn ska ges möjlighet att utveckla förståelse för och kunskaper om sin egen hälsa och välbefinnande.