Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är avgörande för varje individs sunda utveckling och välbefinnande, från födseln till ålderdomen. Den psykiska hälsan påverkar möjligheten att ha bra relationer, lyckas i skolan, i arbetslivet och därigenom i samhället i stort.

Hos små barn likställs ofta psykisk hälsa med god social och emotionell utveckling vilket inbegriper barnets förmåga att uppleva, reglera och uttrycka känslor, bilda nära och trygga relationer och utforska sin omvärld. Psykisk hälsa är också intimt förbunden med kognitiv utveckling, det vill säga tillväxt och förändring i intellektuella förmågor såsom informationsbehandling, problemlösning, språkutveckling och minne.

Kunskapsläget om hur förskolebarn mår psykiskt är nästan obefintligt. Hos yngre skolbarn (11 år) har förekomsten av självrapporterade psykiska besvär, såsom att ha svårt att somna, känna irritation, nedstämdhet och nervositet, varit generellt oförändrade de senaste 30 åren. De allra flesta äldre skolbarn (13 och 15 år) uppger att de mår bra samtidigt har delar av barngruppen, framför allt flickor, som upplever symptom på psykisk ohälsa ökat sedan 1980-talets mitt. En ökande trend ses också för vårdkonsumtionen för psykiatriska tillstånd.

Att verka för att allt fler barn och ungdomar har en god psykisk hälsa är en av samhällets stora utmaningar och förskolan är en viktig resurs och arena för denna strävan.