Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Aktuellt

Uppdaterad: 2021-03-30

Nytt på Elevhälsoportalen: tips om hur skolor kan minimera negativa effekter av coronapandemin hos eleverna

30 mars 2021

Coronapandemin har påverkat elever och skolors verksamhet på flera olika sätt. Vissa högstadie- och gymnasieskolor har haft distans- eller fjärrundervisning på del- eller heltid i perioder. Detta har inneburit att hemmet i viss mån blivit en förlängning av skolans lokaler. I denna nya del av Elevhälsoportalen har vi identifierat risker för negativa effekter av coronapandemin på elevers fysiska och psykiska mående och ger tips på hur din skola kan arbeta för att motverka dessa effekter. Tipsen syftar till att främja hälsa, välmående och studieresultat hos eleverna.

För att läsa mer, klicka här.

Utbildningsmaterial lanserat om hur lärare kan samtala med elever om självmord och psykisk hälsa

15 mars 2021

Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Skolor frågar hur de kan bli bättre på att samtala om självmord och psykisk ohälsa med sina elever. Därför har Stör Döden, en gemensam kampanj från Mind, Suicide Zero, Riksförbundet för SuicidPrevention, Efterlevandes Stöd (SPES) och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) lanserat ett utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för lärare på högstadiet och gymnasiet. Utbildningen är digital och tar cirka 60 minuter att genomföra. För mer information och länk till utbildningsmaterialet, klicka här.

Sexualitet och relationer nytt hälsoområde

11 mars 2021

Skolan har en viktig roll när det gäller att informera om frågor som rör sexualitet, kön och rättigheter, liksom att diskutera normer och värderingar kring sex och relationer. För att stödja skolorna i detta arbete lanserar Elevhälsoportalen hälsoområdet Sexualitet och relationer. Området innehåller fakta, information om riktlinjer och lagar, samt evidensbaserade förslag på hur skolan kan främja hälsosam sexualitet och goda relationer bland eleverna.

I samband med lanseringen arrangerar vi ett lunch-webbinarium där vår hälsoområdesexpert, Jennifer Stoor, kommer att presentera de evidensbaserade insatserna som föreslås i hälsoområdet. RFSU kommer även att delta och bidra med konkreta verktyg som skolpersonalen kan ha nytta av vid införandet av insatserna. Webbinariet är kostnadsfritt och erbjuds alla som arbetar inom skolan i Stockholms län. För att läsa mer och anmäla dig, klicka här.

4 mars uppmärksammas World Obesity Day

4 mars 2021

World Obesity Day är instiftad av flera internationella organisationer för att öka förståelsen för de komplexa mekanismerna bakom fetma, minska stigmatisering och motivera till global samverkan. Enligt Folkhälsomyndigheten spelar samhället och skolan som del av det, en mycket viktig roll i arbetet för att minska ohälsa pga. fetma. Skolan kan göra stor skillnad genom att utforma undervisning och skolmåltider som främjar hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet hos eleverna. I Elevhälsoportalens hälsoområden Mat och Fysisk aktivitet finns konkreta insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet. 

Till hälsoområdet Mat 

Till hälsoområdet Fysisk aktivitet

Elevhälsoportalen får nytt utseende

4 mars 2021

I april kommer Elevhälsoportalen lanseras i en ny teknisk plattform och får därmed ett nytt utseende På den nya portalen kommer ingen inloggning krävas för att få tillgång till information och verktyg. Så inga fler användarnamn eller lösenord! Vi även möblerat om en del på webbsidan och gjort om vissa verktyg. Vår ambition är att nya Elevhälsoportalen ska vara mer användarvänlig men ha samma evidensbaserade innehåll. Den nya portalen kommer även vara tillgänglighetsanpassad. I och med att kontofunktionen försvinner, kommer det inte längre vara möjligt för skolor att se sina gamla enkätsvar och rapporter som gjorts i nuvarande sajten. Däremot kommer man i nya portalen kunna spara ner sina enkätsvar och/eller få dem mailade till sig. Har du frågor eller kommentarer, kontakta oss. 

Ny Allergi-insats om hur skolan bör hantera starka dofter

24 februari 2021

Hälsoområdet Allergi har fått ytterligare ett evidensbaserat insatsförslag. Detta handlar om hur skolor kan hantera starka dofter, parfymerade produkter, kemikalier, tobaksrök och luftföroreningar. Dessa kan alla utlösa symtom och besvär i luftvägarna samt ge trötthet och huvudvärk. Barn och unga med allergi och astma har känsligare luftvägar och är särskilt utsatta. Rektorn har ansvaret att se till att elever med allergi och astma inte blir sämre av skolmiljön. Under denna insats får skolpersonal information, råd och länkar till användbart material i sitt arbete att arbeta allergiförebyggande och för en god luktmiljö för alla elever.

Kostnadsfritt webbinarium om samverkan kring närvaroproblem i skolan

22 januari 2021

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län och Ifous anordnar ett webbinarium den 15 februari 2021, kl 13:00 - 16:00 om hur man bygger en samverkan med hållbara, effektiva och fasta strukturer för stärka skol- och förskolenärvaro. Det kostnadsfria webbinariet är för dig som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro i Stockholms län. Medverkan sker digitalt via Zoom. För mer information och anmälan, klicka här. Sista anmälningsdag är 12 februari.

Elevhälsoportalen lanserar ny facebook-grupp

Nu lanserar vi en facebook-grupp, Elevhälsoportalen VIP, för dig som vill vara med och påverka utveckling av portalen samt dela erfarenheter med kollegor. Gruppen riktar sig till alla som arbetar hälsofrämjande inom skola och förskola. I gruppen kan du svara på frågor från oss och komma med åsikter, delta i referensgrupper och testpaneler, få exklusiva förhandstittar på nya delar av portalen, ställa frågor till dina kollegor och dela med dig av tips och råd, m.m. 

Klicka här för att gå med i facebook-gruppen.

Ny informationsinsats om Covid-19 riktad till barn och unga

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nytt informationsmaterial i form av affischer, bilder och animationer som vänder sig till barn och unga. Syftet är att påminna om att vi fortfarande behöver hjälpas åt för att minska spridningen av covid-19. 
Till Folkhälsomyndighetens informationsinsats: Allt är inte som vanligt

Uppdaterade rekommendationer för fysisk aktivitet för barn och unga

2 december, 2020

Världshälsoorganisationen (WHO) uppdaterade i november 2020 sina rekommendationer vad gäller fysisk aktivitet för barn och unga i åldern 5 till 17 år. Nu inkluderar de även en rekommendation om att begränsa långvarigt stillasittande, framför allt skärmtid på fritiden. Enligt WHO är mycket stillasittande associerat med sämre hälsa som bl.a. sämre kondition och prosocialt beteende samt minskad sömntid. För att läsa mer om WHO:s rekommendationer, klicka här.

Digital konferens; Medicinsk elevhälsa för rektorer

Den 27 november 2020 kl, 09.00-16.00 (via Zoom) anordnar Skolverket, i samarbete med Karolinska Institutet (KI), en kvalificerad kostnadsfri fortbildning i medicinsk elevhälsa. Experter inom elevhälsa talar om hälsofrämjande insatser inom olika områden, t.ex. ungas sömn och digitala medier, hur unga mår idag, evhälsans juridik, osv.  

Konferenser riktar sig till rektorer, bitr. rektorer och elevhälsoteam.

Sista anmälningsdagen är 20 november 2020. För att läsa mer och anmäla er, klicka här

Tack till alla skolor som deltog i vårt digitala seminarium om vår arbetsmodell!

8 oktober, 2020

Tack alla ni som deltog i vårt seminarium  den 7 oktober på temat: Hur kan skola arbeta strukturerat och långsiktigt med Elevhälsa?

Ny arbetsmodell lanserad!

8 september, 2020

Nu lanserar vi vår nya, reviderade arbetsmodell. Processen är i stort sett densamma, men vi har försökt att beskriva modellen på ett mer lättförståelig och konkret sätt. För att läsa mer om vår nya arbetsmodell, klicka här

Ny rapport visar att grundskoleelever i Stockholm äter för lite frukt och grönsaker, och rör sig för lite. 

21 augusti, 2020

En ny rapport från Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) visar att många grundskolelever i Stockholms län äter för lite frukt och grönsaker, och rör sig för lite. eAnalyserna är baserad på data från 100 grundskolor i sex kommuner i Stockholms län och visar att ohälsosamma vanor generellt är mer förekommande bland högstadie- än mellanstadieelever. Förutom lågt intag av frukt och grönskar, är även lågt deltagande i idrottslektioner vanligare bland äldre elever. Däremot ses ingen skillnad i förekomst av fetma kopplat till ålder.

I rapporten framkommer det också att ohälsosamma levnadsvanor kan vara kopplat till föräldrars utbildningsnivå och elevers härkomst; i genomsnitt var ohälsosamma levnadsvanor och fetma mindre förekommande bland grundskoleelever med föräldrar med lång utbildning, och vanligare bland elever med utländsk härkomst.

Rapporten understryker att det finns både behov och god potential att förbättra grundskoleelevers levnadsvanor. Elevhälsan har en nyckelroll i arbetet att identifiera elever med ohälsoammar levnadsvanor, övervikt eller fetma. Men eftersom de faktorer som påverkar detta är både många och komplex, behövs insatser på fler nivåer i samhället. Läs mer om studien här.

Ny, reviderad Skolhälsonyckel för läsåret 2020/2021 ute nu!

10 augusti, 2020.

En ny, reviderad, Skolhälsonyckeln för läsåret 2020/2021 är publicerad. Inför det nya läsåret, har vi gått igenom samtliga frågor i Skolhälsonyckeln och uppdaterat innehåll samt språk. Dessutom har vi lagt till en enkät för vårt nya hälsoområde, Ergonomi. För att läsa mer om Skolhälsonycklen och påbörja utvärderingen av din skolas arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete, klicka här.

Råd om pollenallergi adderat till Allergiområdet

30 juni 2020

Skolor och förskolor kan göra mycket för att hjälpa och minska besvär för barn och ungdomar med pollenallergi under pollensäsongen. Att minimera inomhusnivåer av pollenhalter i skol- och förskolemiljön samt anpassa aktiviteter och idrott utomhus, är ett par exempel. Skolor kan även ge möjlighet till alternativa provtillfällen för elever med mycket besvär. Läs mer råd om pollenallergi här (skolor) och här (förskolor). 

Elevhälsoportalen lanserar Ergonomi som nytt hälsoområde

29 juni, 2020

Elevhälsoportalen expanderar sitt utbud och adderar Ergonom till våra hälsoområden. Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljön påverkar människan. Det innefattar hur vi kan anpassa arbetet till människans behov och förutsättningar för att kunna förebygga risker för ohälsa.  Insatsförslagen för ergonomi handlar om hur skolans arbetsmiljö kan utformas för att förebygga besvär från muskler och leder samt närsynthet hos eleverna.Till Ergonomi. 

Boka en digital workshop och kom igång!

Boka en digital workshop där vi hjälper er att utveckla er skolas hälsofrämjande arbete. Under mötet får ni tips och stöd hur ni kan arbeta systematiskt med hälsofrämjande insatser enligt vår arbetsmodell. Maila oss på elevhalsoportalen.slso@sll.se så bokar vi upp en tid.

[Äldre nyheter]
[Hjälp oss bli bättre! - svara på vår användarenkät

8 september, 2020

Elevhälsoportalen håller på att uppdateras och vi skulle därför uppskatta om du som användare tar dig tid att svara på några enkla frågor om portalen. Enkäten tar bara några minuter och är helt anonym. Din åsikt är värdefull och uppskattas! För att komma till enkäten klicka här.]

[Äldre nyheter]

[Blandat resultat för Sverige i internationell studie av skolbarns hälsovanor 

26 maj, 2020: I maj 2020 presenterade Världshälsoorganisationen, WHO, resultaten från den internationella studien om hälsovanor, Health Behaviour in School-aged Children, för år 2017/18. Nästan 230 000 barn i åldrarna 11, 13 och 15 år i 45 europeiska länder och i Nordamerika besvarade en enkät om sin hälsa, sina livsvillkor och levnadsvanor. I studien kom det fram att svenska skolbarn:

 • hamnar i botten när det gäller andelen som är tillräckligt fysiskt aktiva (dvs rör sig minst 60 minuter om dagen). 
 • äter frukost och grönsaker i högre utsträckning, men mindre frukt. konsumerar mer sällan godis och läsk dagligen.
 • är mindre nöjda med livet och uppger oftare psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, ont i magen, nedstämdhet och sömnsvårigheter, jämfört med genomsnittet för länderna.
 • skattar sin hälsa överlag bättre än genomsnittet bland deltagande länder.

Gällande mobbing så hamnar Sverige på genomsnittet efter att länge ha placerat sig lägst. Andelen svenska elever som mobbas har dubblerats i den senaste datainsamlingen. Läs mer om studien på Folkhälsomyndighetens hemsida. Läs rapporten på WHO:s hemsida.]

[Äldre nyheter]

[Brinner du för elevhälsa och vill vara med att utveckla Elevhälsoportalen?

- TACK FÖR ALL POSITIV RESPONS - GRUPPEN ÄR NU FULLSATT! 5 maj, 2020: Vi söker medlemmar till vår referensgrupp för Elevhälsoportalen! Arbetar du inom Region Stockholm som rektor/biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, pedagog, specialpedagog eller kommunrepresentant för Elevhälsan och har ett brinnande intresse och engagemang för elevhälsa? Då vill vi gärna ha med dig i vår referensgrupp. Där vill vi höra från dig vad du tycker om Elevhälsoportalen och hur du tycker vi kan utveckla oss för att på bästa sätt stötta ert arbete. Referensgruppen träffas (digitalt eller fysiskt) ca 2 halvdagar om året. Intresserad? Maila då oss på elevhalsoportalen.slso@sll.se innan 1 juli 2020.

Ny rapport om skolornas arbete med psykisk hälsa

29 april, 2020: Det rapporteras återkommande att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar, och en möjlig orsak som lyfts fram är förändringar i skolmiljön. I en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), ger skolpersonal från åtta grund- och gymnasieskolor i Stockholms län sitt perspektiv. Intervjupersonerna består av skolsköterskor, rektorer, kuratorer och speciallärare – alla med koppling till elevhälsoteamet på respektive skola. I rapporten efterfrågar personalen mer struktur och tydlighet kring skolans hälsofrämjande uppdrag och arbete. Läs mer om rapporten här.]

[Äldre nyheter]
[Ny sammanställning av forskning kring skolmiljö och elevers psykiska hälsa arbete 

22 april, 2020: Barn och unga i Sverige spenderar en stor del av sin vakna tid i skolan. Expertgruppen bakom Elevhälsoportalen har därför gått igenom och sammanfattat aktuell forskning om skolmiljöns påverkan på:

 • elevers psykiska hälsa
 • kränkningar (i skolan och på nätet)
 • problematisk skolfrånvaro

Sammanfattningarna är tänkta att ge skolor indikationer och inspiration i sitt hälsofrämjande arbete. Förhoppningen är även att texterna ska vara tankeväckande och ge underlag för diskussioner. Läs mer här.

Hyr fylla i elevhälsoenkäterna? 

Mars 2020: Nu har vi lagt upp ett dokument på portalen med rekommendationer kring hur man som skola kan tänka vad gäller ifyllnad av elevhälsoenkäterna. Dokumentet och mer information kring detta hittar du under fliken Elevhälsoenkäterna.]

[Äldre nyheter]
[Med anledning av covid-19

Mars-april 2020

Vad gäller för skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin enligt Skolverket?

Skolverket anser att det förebyggande och hälsofrämjandet arbete i skolan bör fortsätta under rådande omständigheter. Skolverket skriver att det är ”lika viktigt som tidigare att identifiera utvecklingsområden och möjliggöra förändringar på organisations- grupp- och individnivå. Fokus ska fortfarande vara att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål”.

Klicka här för att läsa mer information och råd från Skolverket kring skolans arbete med och anpassning av elevhälsan under coronapandemin.  

Söker ni som skola information om covid-19 anpassad för barn och unga?

Folkhälsomyndigheten har samlat information om coronaviruset som kan vara bra att känna till för barn och ungdom. Här berättas om coronaviruset, hur man skyddar sig och andra samt vad man kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt.]

Tips under coronapandemin

I dessa ovanliga och ansträngda tider är det extra viktigt att ta hand om sig själv och varandra. Nedan har våra experter tagit fram några tips som kan vara bra för skolor ​och dess elever att tänka på i nuläget:

[Tips på hur du tar hand om dina händer]

[I och med coronapandemin bör vi tvätta händerna oftare och noggrannare än vanligt, vilket är avgörande för att förhindra smittspridning. Att tvätta händerna ofta är dock påfrestande för huden och risken ökar för torr hud och eksem. Då är det viktigt att ta hand om händerna lite extra.

Tips på hur du kan undvika torr hud och eksem:

 • Tvätta händerna med mild parfymfri tvål och ljummet varmt vatten. Skölj noga och torka torrt. Handdesinfektion med återfuktandeegenskaper är ett alternativ om tillgång till vatten inte finns.
 • Smörj dina händer med återfuktande parfymfri hudkräm efter handtvätt. Ställ en hudkräm bredvid tvålen där du tvättar händerna.
 • Använd handskar eller vantar när det är kallt ute.
 • Om händerna blir mycket torra kan det hjälpa att smörja med en fet mjukgörande kräm och sedan sova med bomullsvantar över natten.
 • Om händerna börjar klia, får torr rodnad, svullnad, små blåsor, knottror, sprickor och/eller sår har det blivit ett eksem. Detta kan behöva behandlas med kortisonpreparat som är receptförskrivna.
 • Kontakta sjukvården om handeksem kvarstår trots egenvård]
[Fysisk aktivitet under distansundervisning]
[Bedriver er skola distansundervisning på grund av Covid-19? Glöm inte att uppmuntra och ge era elever möjlighet att komma ut och röra på sig under dagen. Lärarna kan bidra till att öka elevers fysiska aktivitet genom att planera rörelsepauser som strukturerade avbrott under videolektioner. Detta har i studier visat sig ha positiv effekt bland annat på deras kognitiva förmåga.]
[Psykisk hälsa under distansundervisning]
[Distansundervisning kan vara en stor omställning för både personal och elever. För bland annat elever som mår psykisk dåligt och/eller utsätts för kränkande behandling kan situationen upplevas som särskilt svår. Försök att vara extra uppmärksam på tecken på psykisk ohälsa eller kränkande beteende och vidta åtgärder. Forskning indikerar att elever som är involverade i traditionell kränkning, antingen som kränkande eller som utsatt, oftare även är involverade i kränkningar på nätet.]
[Matvanor under distansundervisning]
[I samband med distansundervisningen går många elever nu miste om skollunchen. För att främja hälsosamma matvanor även hemma, kan skolan därför ge tips och råd till både elever och vårdnadshavare:
 • Planera måltider för en hel vecka i taget.
 • Gör extra mat till middagen så att det räcker till lunch dagen efter.
 • Involvera ungdomarna i måltidsplaneringen så att de känner sig delaktiga. 
 • Ha färsk frukt och färska grönsaker hemma och minimera tillgången på kakor, godis, glass och läsk. 

​På detta sätt kan föräldrar stödja sina barn i att göra hälsosammare val. Studier visar att denna strategi kan vara effektiv i att främja hälsosamma matvanor och bland unga.]

 

 

[Äldre nyheter]

[Felaktig kontaktinformation i omlopp

Vi har förstått att en felaktig e-postadress har spridits runt till er användare på lite olika sätt. Vi beklagar verkligen detta, och att några av er därför inte har fått svar på era e-postmeddelanden. Den enda gällande adressen till Elevhälsoportalen är elevhalsoportalen.slso@sll.se

Elevhälsoenkäter digitaliserade i PMO

Elevhälsoportalen erbjuder elevhälsoenkäter för årskurs 4-6 och 7-9 i grundskolan, samt årskurs 1-3 i gymnasiet. Sedan februari 2019 finns de även digitalt i journalsystemet PMO (och sedan tidigare i ProReNata och Joliv). Vid intresse av att använda dessa enkäter i PMO, vänligen kontakta: forsaljning.se@cgm.com

Viktigt! Uppdatera kontaktuppgifter för förskolor och skolor

När man skapar ett konto på Elevhälsoportalen behövs kontaktuppgifter till två personer. Kontaktuppgifterna används för att skicka nyhetsbrev, inbjudan till workshops eller annan information. För att information ska komma fram är det därför viktigt med uppdaterade kontaktuppgifter och att uppdatera dessa vid behov (exempelvis vid avslutad tjänst).

Uppdatering av kontaktuppgifter sker, vid inloggning, under "Inställningar" som ligger högst upp till höger på sidan.

]