Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Allergi

Uppdaterad: 2021-03-03

Förekomst av allergier hos barn ökar, och studier visar att elever med allergier ganska ofta blir försämrade i sin allergi i skolmiljön. Därför är det en viktig uppgift för skolan att med preventiva insatser och ökade kunskaper hantera och förebygga allergier hos eleverna.

Klicka här för att komma direkt till enkäten (i Skolhälsonyckeln) om bland annat Allergi.

Allergisk elev

Allergierna ökar

[Allergiska sjukdomar][En överkänslighets- reaktion som orsakas av immunologiska mekanismer i kroppen, och som kan ge många olika symptom. Allt från lindriga besvär med lätt klåda och små irritationer i huden, till svåra allergiska reaktioner, sk. anafylaxi] såsom astma, eksem, hösnuva och födoämnesallergi har ökat under hela 1900-talets andra hälft, och fortsätter att öka hos barn och unga enligt Barnens miljöhälsoenkät (BMHE 2011). Även om en del av allergierna växer bort i barndomen så har många av barnen kvar sina allergier upp i vuxen ålder.

Skolan är en viktig miljö för att motverka allergier

Barn tillbringar mycket av sin inomhustid i skolan. Detta innebär att skolans inomhusmiljö har stor betydelse för vilka allergiframkallande partiklar, så kallade [allergener][Ett ämne som ger en allergisk reaktion. De flesta allergener är proteiner, tex pollen, pälsdjur, kvalster, mögel eller proteiner från mat] , de exponeras för.

  • Socialstyrelsens rapport (2013) visar att förskolor och skolor inte uppfyller de regler och rekommendationer som finns för en god inomhusmiljö.
  • I skolor är dammhalterna ofta höga och består av bland annat pälsdjursallergener. Nivåerna kan vara så pass höga att de ger allergiska besvär hos barn med pälsdjursallergi.
  • Allergenerna förs med kläder och hår från pälsdjursägares hem till andra miljöer, såsom skolan.
  • Allergi mot pollen är en av de vanligaste allergierna bland vår befolkning och förekomsten ökar med barnens ålder. Vissa år kan man utsättas för pollenexponering från februari till september, men de flesta barn reagerar mest från mellan april och juni.

Påverkade skolprestationer

Studier har visat att skolprestationerna påverkas hos barn med allergisjukdom och astma.

  • Vid luftföroreningar, framförallt föroreningar från vägtrafiken utanför skolor, har man sett påverkan på skolbarnens hälsa. Här verkar det som att alla barn kan påverkas men barn med astma påverkas mest.
  • Brister som skolan kan ha är dess hantering av mat till elever med födoämnesallergier. Det händer att barn får fel mat som de inte tål, ibland med allvarliga allergiska reaktioner som följd.