Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Allergi

Förekomst av allergier hos barn ökar, och studier visar att elever med allergier ganska ofta blir försämrade i sin allergi i skolmiljön. Därför är det en viktig uppgift för skolan att med preventiva insatser och ökade kunskaper hantera och förebygga allergier hos eleverna.

Allergisk elev

Allergierna ökar

Allergiska sjukdomar såsom astma, eksem, hösnuva och födoämnesallergi har ökat under hela 1900-talets andra hälft och fortsätter att öka hos barn och unga enligt Barnens miljöhälsoenkät (BMHE 2011). Även om en del av allergierna växer bort i barndomen så har många av barnen kvar sina allergier upp i vuxen ålder.

Skolan är en viktig miljö för att motverka allergier

Barn tillbringar mycket av sin inomhustid i skolan. Detta innebär att skolans inomhusmiljö har stor betydelse för vilka allergiframkallande partiklar, så kallade allergener, de exponeras för.

  • Socialstyrelsens rapport (2013) visar att förskolor och skolor inte uppfyller de regler och rekommendationer som finns för en god inomhusmiljö.
  • I skolor är dammhalterna ofta höga och består av bland annat pälsdjursallergener. Nivåerna kan vara så pass höga att de ger allergiska besvär hos barn med pälsdjursallergi.
  • Allergenerna förs med kläder och hår hos pälsdjursägare från hemmet till andra miljöer, såsom skolan.

Studier har visat att skolprestationerna påverkas hos barn med allergisjukdom och astma.

  • Vid luftföroreningar, framförallt föroreningar från vägtrafiken utanför skolor, har man sett påverkan på skolbarnens hälsa. Här verkar det som att alla barn kan påverkas men barn med astma påverkas mest.
  • Allergi mot pollen är en av de vanligaste allergierna bland vår befolkning och förekomsten ökar med barnens ålder. Man kan vissa år utsättas för pollenexponering från februari till september men de flesta barn reagerar mest från mellan april och juni.
  • Brister som skolan kan ha är dess hantering av mat till elever med födoämnesallergier och det händer att barn får fel mat som de inte tål, ibland med allvarliga allergiska reaktioner som följd.