Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1
DC143C

Arbetsmodell

Uppdaterad: 2020-05-14

Elevhälsoportalen erbjuder verktyg för att bedöma och utveckla skolans hälsoarbete inom sju områden. Här beskriver vi den arbetsmodell som portalen och dess verktyg är byggd utifrån.

Arbetsmodellen är tänkt att leda processen för ett systematiskt hälsoarbete på skolan. Modellens fem olika steg kan med fördel genomföras en gång per läsår.

Modellens 5 steg

Innan ni börjar arbetsprocessen med att utveckla ert hälsofrämjande arbete, behöver ni bilda eller samla ett hälsoteam. Rektor och elevhälsan är troligen givna representanter, men samla gärna en representant från skolans alla yrkeskategorier. Detta team är ansvarigt för att driva processen framåt. Därefter, skapa ett gemensamt konto på Elevhälsoportalen för skolan. Nu kan arbetet börja. Nedanför beskrivs modellens olika steg:

Arbetsmodellens fem steg:

  1. Kartlägg skolans hälsoarbete och miljö inom olika hälsoområden (Skolhälsonyckeln) samt elevernas hälsa (Elevhälsoenkäter).  Skolhälsonyckeln kan besvaras en gång per läsår.
  2. Analysera resultatet med hjälp av planeringsfrågor. Frågorna är en del av handlingsplanen som skolan får tillgång till när Skolhälsonyckeln har besvarats.
  3. Planera åtgärder genom att skriva en handlingsplan där man bland annat kan inkludera portalens evidensbaserade insatsförslag. Insatsförslagen presenteras under respektive hälsoområde.
  4. Genomför de valda insatserna.
  5. Följ upp/utvärdera. Samla hälsoteamet igen och följ upp handlingsplanen och utvärdera arbetet med hjälp av Skolhälsonyckeln och Elevhälsoenkäter efter en viss tid, t ex en gång per läsår. Jämför de nya resultaten med de tidigare och diskutera förändringens omfattning.

Integrera det som visade sig fungera bra i nya rutiner!