Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Buller

Uppdaterad: 2021-03-03

Buller i skolmiljön kan inverka negativt på elevers välbefinnande och hälsa, till exempel genom att orsaka allmän störning, trötthet och stress. Även inlärning och prestation påverkas. Därför är det viktigt att skapa en god ljudmiljö i skolan.

Klicka här för att komma direkt till enkäten (i Skolhälsonyckeln) om bland annat Buller.

Buller i skolmiljön

 • Bullerstörningarna bland skolbarn i Sverige ökar. I den senaste nationella miljöhälsoenkätundersökningen från 2011 svarade 31 % av alla 12-åringar att de besvärades av ljud från andra barn i skolmiljön. Det kan jämföras med 18 % år 2003.

 • Den vanligaste källan till buller i skolmiljön är höga ljud från barnen och lärarna själva, det vill säga ljud som uppkommer vid olika aktiviteter.

 • Bakgrundsljud från ventilation, datorer och annan utrustning samt ljud som kommer utifrån, t.ex. från trafik, spelar också in. I matsalen tillkommer ljud från diskinlämning, klirrande bestick, stolskrap mm. Detta upplevs av många elever som störande.

  • I Folkhälsomyndighetens ”Allmänna råd om buller inomhus” rekommenderas en medelljudnivå på 30 dBA och en maximal ljudnivå på 45 dBA i utbildningslokaler. Ljuden som uppkommer från aktiviteter är dock oftast mycket högre än så.

Hur påverkas eleverna av buller i skolmiljön?

 • Buller i klassrumsmiljö är oftast inte så högt att det är direkt hörselskadande, men det kan ge upphov till hörselproblem såsom [ljudkänslighet][Hyperacusis] och [öronsusningar][Tinnitus]

 • Det kan dessutom orsaka många andra besvär, t.ex. allmän störning, trötthet, huvudvärk och stress.

 • Bullret leder också till en sämre taluppfattning, nedsatt koncentration och minskad motivation.

 • Därtill stör bullret elevernas tankeprocesser och påverkar deras möjlighet att minnas vad de lärt sig, något som kan leda till försämrad inlärning och prestation.

  • Hur mycket bullret påverkar eleverna är dock individuellt och beror bland annat på bullrets egenskaper, såsom styrka och varaktighet, och i vilken situation det uppträder.

 • Även rummets utformning spelar stor roll för hur mycket eleverna påverkas.