Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Elevhälsoenkäterna

Uppdaterad: 2020-05-14

Elevhälsoenkäterna syftar till att få information om elevernas fysiska och psykiska hälsa, och kan användas som underlag vid hälsobesöket med skolsköterskan. De finns för årskurs 4-6 och 7-9 i grundskolan, samt årskurs 1-3 i gymnasiet.

Om våra enkäter

Hälsoenkäterna har två syften:

 • Att ge underlag till hälsobesöket med den enskilde eleven
 • Att ge information kring hälsoläget hos eleverna som grupp på skolan

Elevhälsoenkäterna är framtagna som en del av ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Region Stockholm under 2014-2015. Frågorna har tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet och skolsköterskor i nio kommuner i Stockholms län. Enkäterna är delvis baserade på Västernorrlands enkät.

Från och med läsåret 2017/2018 har EMQ-frågor lagts till.

Våra enkäter finns både i pappersformat och digitalt. Nedanför hittar man information om hur man går tillväga för att börja använda dem.

Pappersenkäterna

Längst ner på sidan finns enkäterna i pappersformat (de är endast synliga/tillgängliga för de som har konto i Elevhälsoportalen). Observera att det finns två versioner av varje enkät, man kan läsa mer om det under rubriken Olika enkätversioner nedanför.

Digitala enkäterna

Om man hellre vill ha en digital version av enkäterna kan man idag antingen få tillgång till dem via företaget Joliv eller journalsystemet ProReNata. Vi är också på gång (vår 2019) att digitalisera våra enkäter direkt in i journalsystemet PMO.

För mer information om hur man väljer de digitala versionerna, läs de olika alternativen nedanför genom att klicka på önskat plustecken.

[Enkäter via Joliv]
[Joliv erbjuder idag våra enkäterna digitalt. De har en säker personuppgiftslösning och är kopplad till elevens journal via journalsystemet PMO.
 • Webbenkäten genererar en automatisk resultatrapport på gruppnivå som skolsköterskan, tillsammans med annan skolpersonal, kan använda i planeringen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Den fungerar som en del av behovsanalysen för skolans hälsoarbete och ingår i Elevhälsoportalens 5-stegsmodell
 • För att kunna ansluta sig till den digitala enkäten via Joliv måste er skola använda PMO som journalsystem
 • Vill du veta mer om hur er skola kan ansluta sig? Kontakta oss på Elevhälsoportalen, alternativt skriv direkt till Joliv på info@joliv.se]

 

[Enkäter via journalsystemet PMO]
[Nu finns också våra enkäter att tillgå digitalt i PMO. Kontakta forsaljning.se@cgm.com om ni vill börja använda dem.]
 
[Enkäter via journalsystemet ProReNata]
[För er som använder ProReNata som journalsystem går det också bra att välja våra enkäter. Här kan man själv välja vilken enkät man vill använda, däribland våra enkäter, och även ändra dem som man önskar.

Observera dock att den enkät som finns i ProReNata inte är exakt lik den som vi har, på grund av att det inte är tekniskt möjligt. Några frågor och svarsalternativ skiljer sig därför lite från hur våra ser ut.

Varje läsår kan man själv ladda ner filer med inmatad elevhälsodata för vidare databearbetning. Notera att man som kund själv får uppdatera enkätmallar, rapportmallar och eventuella webbenkäter om ändringar har gjorts från den version ProReNata har.]

 

 

 

Hur fylla i Elevhälsoenkäterna?

Eleverna bör fylla i elevhälsoenkäterna under skoltid, i lugn och ro utan att någon annan kan se svaren. Därför är det bra om eleverna inte sitter för nära varandra. Om möjligt kan man dela upp eleverna i halvklasser.

När eleverna fyller i elevhälsoenkäterna bör minst en vuxen person vara närvarande för att svara på frågor. Denna eller dessa bör vara väl insatta i elevhälsoenkäternas syfte och utformning. Exempel på lämplig person är skolsköterska eller annan medlem av Elevhälsan.

För mer detaljerad information, se dokumentet Rekommendationer kring ifyllnad av enkäterna längst ner på sidan.

Kostnadsfri användning av enkäterna

Det kostar ingenting att använda våra enkäter, vare sig digitalt eller i pappersformat.

Kostnadsfri återkoppling av aggregerad elevhälsodata

En annan tjänst Elevhälsoportalen erbjuder är en kostnadsfri sammanställning av [aggregerad][Avpersonifierad] elevhälsodata på kommun- och skolnivå, läsårsvis. Först måste ett avtal skrivas mellan Elevhälsoportalen och respektive kommun, där vi får tillåtelse att ta del av avpersonifierad data från elevhälsoenkäterna inom kommunen. Därefter kan man få ut jämförbara data mellan kommuner, och även kommunala skolor inom kommunen, utan att behöva göra analysarbetet själv.

 • Elevhälsodatan begärs ut en gång per år, i samband med avslutat läsår. Vi analyserar därefter inkommen data under hösten och sammanfattar det i en rapport som skickas ut någon gång i början av ett nytt år
 • Resultaten får man i en interaktiv rapport där man själv kan välja vad och hur man vill jämföra
 • Detta är möjligt oavsett vilken enkät eller journalsystem som används
 • Det är en fördel för oss om ni använder våra enkäter, då det är lättare att jämföra frågorna, men vi är intresserade av er elevhälsodata oavsett vilken enkät som används inom kommunen
 • I dagsläget har drygt en tredjedel av Stockholms läns kommuner ingått avtal med oss, och får därav ta del av jämförbara data från elevhälsoenkäterna
 • Ju fler kommuner som ansluter sig, desto mer data finns att jämföra
 • Vår förhoppning är att denna tjänst ska underlätta arbetet för elevhälsoteamen, som annars brukar vara de som gör dessa sammanställningar

Om er kommun också är intresserad att få ta del av detta får ni gärna kontakta oss så berättar vi mer om det. Vi står för alla eventuella kostnader i och med dataöverföringen, så det är alltså en kostnadsfri tjänst.

Olika enkätversioner

Under sommaren 2018 reviderades alla tre enkäter och nya versioner finns nu tillgängliga i pappersformat på vår hemsida och i Joliv (versionen kallas rev sommar 2018).

I november 2018 gjordes några ändringar av vissa frågor och svarsalternativ, och därför finns nu två versioner av alla tre enkäter att tillgå i pappersformat. Joliv håller även på att digitalisera de nya versionerna som kallas rev nov 2018, och det förväntas bli klart i början av 2019.  För mer info om vilka ändringar som gjorts i den senare versionen, se dokumentet Ändringar i versionen november 2018 längst ner.

Nu är enkäterna låsta för nya redigeringar på ett långt tag framöver.