Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
DC143C
6b6154
21a3a1

Elevhälsoenkäterna

Uppdaterad: 2020-09-07

Elevhälsoenkäterna syftar till att samla information om elevernas fysiska och psykiska hälsa. De kan användas som underlag vid hälsobesöket med skolsköterskan, samt för att ge skolor och kommuner information om hälsoläget hos eleverna som grupp. Elevhälsoportalen erbjuder enkäter för årskurs 4-6 och 7-9 i grundskolan, samt årskurs 1-3 i gymnasiet.

Elevhälsoportalen erbjuder även kommuner i Stockholms län en kostnadsfri sammanställning av aggregerad och avpersonifierad elevhälsodata på kommun- och skolnivå, läsårsvis. Mer information om detta längre ner på sidan.

Om våra elevhälsoenkäter

Elevhälsoenkäterna har två syften:

 • Att ge underlag till hälsobesöket med den enskilde eleven
 • Att ge information kring hälsoläget hos eleverna som grupp på skol- och/eller kommunnivå

Det kostar ingenting att använda Elevhälsoportalens enkäter, oavsett om de är digitala eller i pappersformat.

Elevhälsoenkäterna är framtagna som en del av ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Region Stockholm 2014-2015. Frågorna har tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet och skolsköterskor i nio kommuner i Stockholms län. Enkäterna är delvis baserade på Västernorrlands enkät. Sedan läsåret 2017/2018 är även EMQ-frågor inkluderade. Våra enkäter finns både i pappersformat och digitalt. Nedanför finns mer information om hur man går tillväga för att använda elevhälsoenkäterna.

Pappersenkäterna

Längst ner på sidan finns enkäterna i pappersformat (de är endast synliga/tillgängliga för dem som har konto i Elevhälsoportalen). Observera att det finns två versioner av varje enkät, man kan läsa mer om det under rubriken Olika enkätversioner nedanför.

Digitala enkäterna

Om man hellre vill ha en digital version av enkäterna kan man idag antingen få tillgång till dem via företaget Joliv eller journalsystemen ProReNata och PMO. 

För mer information om hur man väljer de digitala versionerna, läs de olika alternativen nedanför genom att klicka på önskat plustecken.

[Enkäter via Joliv]
[Joliv erbjuder idag våra enkäterna digitalt. De har en säker personuppgiftslösning och är kopplad till elevens journal via journalsystemet PMO.
 • Webbenkäten genererar en automatisk resultatrapport på gruppnivå som skolsköterskan, tillsammans med annan skolpersonal, kan använda i planeringen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Den fungerar som en del av behovsanalysen för skolans hälsoarbete och ingår i Elevhälsoportalens 5-stegsmodell
 • För att kunna ansluta sig till den digitala enkäten via Joliv måste er skola använda PMO som journalsystem
 • Vill du veta mer om hur er skola kan ansluta sig? Kontakta oss på Elevhälsoportalen, alternativt skriv direkt till Joliv på info@joliv.se]

 

[Enkäter via journalsystemet PMO]
[Våra enkäter finns även att tillgå digitalt i PMO. Kontakta forsaljning.se@cgm.com för att börja använda dem.]
 
[Enkäter via journalsystemet ProReNata]
[För er som använder ProReNata som journalsystem går det också bra att välja våra enkäter. Här kan man själv välja vilken enkät man vill använda, däribland våra enkäter, och även ändra dem som man önskar.

Observera dock att den enkät som finns i ProReNata inte är exakt lik den som vi har, på grund av att det inte är tekniskt möjligt. Några frågor och svarsalternativ skiljer sig därför lite från hur våra ser ut.

Varje läsår kan man själv ladda ner filer med inmatad elevhälsodata för vidare databearbetning. Notera att man som kund själv får uppdatera enkätmallar, rapportmallar och eventuella webbenkäter om ändringar har gjorts från den version ProReNata har.]

 

Kostnadsfri återkoppling av aggregerad elevhälsodata

En annan tjänst Elevhälsoportalen erbjuder är en kostnadsfri sammanställning av aggregerad (och därmed avpersonifierad) elevhälsodata på kommun- och skolnivå, läsårsvis. Dessa interaktiva rapporter innehåller jämförande analyser av resultaten från besvarade elevhälsoenkäter uppdelat på olika hälsoområden såsom fysisk aktivitet, psykisk hälsa, mat, allergi, buller, tobak och alkohol. Analyserna möjliggör jämförelse mellan olika skolor inom kommunen, samt mellan olika kommuner. Rapporten syftar till att hjälpa skolor och kommuner att identifiera problemområden vad gäller elevers hälsa och hälsovanor.

Dessa rapporter är en integrerad del av Elevhälsoportalens arbetsmodell.

Först måste ett avtal skrivas mellan Elevhälsoportalen och respektive kommun, där vi får tillåtelse att ta del av avpersonifierad data från elevhälsoenkäterna inom kommunen. Därefter kan man få ut jämförbara data mellan kommuner, och även kommunala skolor inom kommunen, utan att behöva göra analysarbetet själv.

 • Elevhälsodatan begärs ut en gång per år, i samband med avslutat läsår. Vi analyserar därefter inkommen data under hösten och sammanfattar det i en rapport som skickas ut någon gång i början av ett nytt år.
 • Resultaten får kommunen i en interaktiv rapport där man själv kan välja vad och hur man vill jämföra.
 • Rapporten är möjlig att få oavsett vilken enkät eller journalsystem som används i kommunen.
 • Det är en fördel, men inget krav, att kommunens skolor använder våra enkäter, då det är lättare att jämföra frågorna.
 • I dagsläget har ca hälften av Stockholms läns kommuner ingått avtal med oss, och får därav ta del av jämförbara data från elevhälsoenkäterna.
 • Ju fler kommuner som ansluter sig, desto mer dataunderlag finns att jämföra i rapporterna.
 • En kartläggning av hur eleverna mår på skolan, genom att titta på aggregerade elevhälsodata, är det första steget i Elevhälsoportalens arbetsmodell för ett strukturerat och långsiktigt arbete med elevhälsa.

I nuläget har Elevhälsoportalen avtal med följande kommuner i Stockholms län: 

Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Vaxholm och Österåker.

Om er kommun inte har avtal, men är intresserad att få dessa årliga rapporter med aggregerad elevhälsodata på kommun- och skolnivå, kontakta oss. Elevhälsoportalen står för alla eventuella kostnader i och med dataöverföringen.

Hur fylla i Elevhälsoenkäterna?

Eleverna bör fylla i elevhälsoenkäterna under skoltid, i lugn och ro utan att någon annan kan se svaren. Därför är det bra om eleverna inte sitter för nära varandra. Om möjligt kan man dela upp eleverna i halvklasser.

När eleverna fyller i elevhälsoenkäterna bör minst en vuxen person vara närvarande för att svara på frågor. Denna eller dessa bör vara väl insatta i elevhälsoenkäternas syfte och utformning. Exempel på lämplig person är skolsköterska eller annan medlem av Elevhälsan.

För mer detaljerad information, se dokumentet Rekommendationer kring ifyllnad av enkäterna längst ner på sidan.

Olika enkätversioner

Under sommaren 2018 reviderades alla tre enkäter och de senaste versionerna finns tillgängliga i pappersformat nedan samt i Joliv, Prorenata och PMO (versionen kallas rev sommar 2018).

I november 2018 gjordes ändringar av vissa frågor och svarsalternativ, och därför finns nu två versioner av alla tre enkäter att tillgå i papperformat. För mer info om vilka ändringar som gjorts i den senare versionen, se dokumentet Ändringar i versionen november 2018 längst ner.

Enkäterna är nu låsta för nya redigeringar.