Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet förebygger ett flertal sjukdomar och har betydelse både för den nuvarande och den långsiktiga hälsan. Därför är det viktigt att etablera hälsosamma aktivitetsvanor redan i unga år.

Hur rör sig barn idag?

Fysisk aktivitet definieras som all rörelse som bidrar till att öka energiomsättningen. Den fysiska aktiviteten sjunker i takt med ökad ålder och generellt är den högre hos pojkar än hos flickor. Stillasittande tid, såsom TV-tittande och datoranvändning, det vill säga skärmtid, är högre ju äldre barnen är.

Barn, vars föräldrar har hög utbildning/inkomst, deltar oftare i någon form av organiserad idrott. I en stor studie från över 100 länder, rapporterade ungdomar, 13-15 år, sin fysiska aktivitet. Resultaten visade att 60 till 80 procent inte nådde upp till rekommendationen för fysisk aktivitet. I skolan finns goda möjligheter att utjämna sociala hälsoskillnader eftersom man når alla barn. För de barn som inte rör sig tillräckligt på en hälsofrämjande nivå är skolan en viktig arena där den fysiska aktiviteten kan ökas.

Varför är låg grad av fysisk aktivitet ett hälsoproblem?

Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar leder till betydande hälsovinster både för den nuvarande och långsiktiga hälsan. Hos barn 6-17 år finns det positiva samband mellan fysisk aktivitet och skeletthälsa, mental hälsa, skolprestation, muskelstyrka, hjärt- kärlhälsa och minskad övervikt och fetma. Förstadier till kroniska sjukdomar, exempelvis ”åderförkalkning” och högt blodtryck kan ha sitt ursprung från tidig barndom och ungdomsåren. Det är därför viktigt att förebygga sjukdomar genom fysisk aktivitet redan i unga år.

Lagar och riktlinjer
Rekommendationer för fysisk aktivitet för barn 0-17 år samt Kommentarer om stillasittande är framtagna av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA 2016).

Alla barn och ungdomar rekommenderas minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet.

  • Den fysiska aktiviteten bör vara av främst aerob karaktär och intensiteten måttlig till hög. Måttlig intensitet ger en viss ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.
  • Aerob fysisk aktivitet på hög intensitet bör ingå minst 3 gånger i veckan.
  • Muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter bör ingå minst 3 gånger i veckan. Sådana aktiviteter kan utföras som en del i lek, löpning och hopp.
  • Barn och ungdomar med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning, som inte kan nå upp till rekommendationerna bör vara så aktiva som tillståndet medger. Individuella råd för anpassad regelbunden fysisk aktivitet ges lämpligen av behandlande fysioterapeut, läkare och/eller sjuksköterska.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2015)
Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.