Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Om portalen

Uppdaterad: 2020-12-10

Elevhälsoportalen stödjer skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön. Här får skolans personal tillgång till digitala verktyg och material för att utveckla ett hälsofrämjande arbete som bygger på vetenskaplig grund.

Varför en elevhälsoportal?

Skolmiljön är viktig för elevernas hälsa och är en förutsättning för lärande. Den ska vara hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsan betonas att elevhälsan främst ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet ska dessutom vara [evidensbaserat][vila på vetenskaplig grund]  och omfatta insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. En förutsättning för detta är att skolledningen, elevhälsan och lärarna får information om effektiva metoder och arbetar tillsammans.

Elevhälsoportalen är tänkt att ge inspiration och skapa möjligheter för detta arbete. På portalen har vi samlat aktuell forskning om hälsofrämjande, strukturella insatser i skolmiljön och delat in dem i olika hälsoområden. Syftet är att skolan med hjälp av materialet och verktygen på ett enkelt sätt ska kunna planera, genomföra och utvärdera insatserna efter behov, som en del av sitt strategiska hälsofrämjande och förebyggande arbete. Elevhälsoportalen består av:

 • Fakta om barns hälsa utifrån portalens hälsoområden och nationella styrdokument
 • En arbetsmodell som kan hjälpa skolan med det hälsofrämjande arbetet
 • Hälsofrämjande evidensbaserade insatser (finns under respektive ikon)
 • Verktyget Skolhälsonyckeln – behovsenkäter som stöd för skolor att kartlägga behov av hälsofrämjande insatser inom sju hälsoområden. Skolhälsonyckeln kan användas en gång per läsår och resultaten sparas på skolans profilsida. Det digitala underlaget ger stöd för att skapa en handlingsplan och följa upp det hälsofrämjande arbetet. Materialet hjälper skolan att:
  • kartlägga behov med hjälp av behovsenkäter
  • ta del av portalens evidensbaserade insatser
  • genomföra valda insatser
  • följa upp det hälsofrämjande arbetet

Till skolhälsonyckeln

 • Elevhälsoenkäter som dels kan användas som underlag vid elevhälsosamtalet med skolsköterskan, och dels kan användas av skolan för att mäta elevernas hälsostatus inom olika hälsoområden, och därmed användas som underlag för att planera insatser. Enkäterna finns för åk 4-6 och 7-9 i grundskolan samt åk 1-3 i gymnasiet, och finns i både pappersformat och digital version. Till enkäterna

Vision

Vår vision är att ge förutsättningar för att skapa bättre hälsa och minska sociala hälsoklyftor för barn och unga för att på så sätt bidra till ökad jämlikhet och att alla barn och unga når utbildningsmålen.

Fokus på skolmiljön

Insatser som syftar till att främja fysisk och psykisk hälsa för eleverna bör kombineras med insatser i skolmiljön eftersom insatser på flera plan ökar chanserna för bestående hälsoeffekter. Dessutom är arbetet för en hälsosam skolmiljö en insats som gynnar alla elever lika mycket, oavsett bakgrund, och kan därför påverka jämlikheten i hälsa. Insatser i skolmiljön kallas även ofta för strukturella insatser. Det innefattar förbättringsåtgärder som har att göra med skolans fysiska och sociala miljö samt hälsorelaterade policyer och rutiner. Med andra ord kan man säga att Elevhälsoportalen underlättar för skolan som organisation att på ett systematiskt sätt se över och förbättra den fysiska miljön och sina rutiner. Detta är med andra ord ett arbetssätt för hela skolan som kan komplettera det viktiga arbete som elevhälsan redan utför. Ofta är kunskapen kring effektiva insatser och metoder bristfällig, delvis eftersom insatser sällan utvärderas eller utvärderas fel.

Innehållet i Elevhälsoportalen baseras på systematiska kartläggningar av effektiva strategier inom ett antal hälsoområden. Materialet är sammanställt av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Region Stockholm. Urvalet bygger på den tillgängliga evidensen av hälsofrämjande insatser i skolmiljö inom respektive hälsoområde. Området övergripande hälsoarbete handlar om hur man kan skapa bättre rutiner för att arbeta skolövergripande och tillsammans planera, genomföra och följa upp insatserna.