Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Historik

Uppdaterad: 2020-09-09

Idén till Elevhälsoportalen föddes ur erfarenheter från tidigare hälsofrämjande skol- och förskoleprojekt inom Stockholms läns landsting (nu Region Stockholm).

Hälsofrämjande skolprojekt såsom "Österåkerprojektet” och förskoleprojektet ”Friska barn” hade visat att ett deltagarstyrt arbetssätt uppskattades av skolorna, men att de hade problem med att göra behovsanalyser och att formulera handlingsplaner baserade på evidens.

Med detta som utgångspunkt lanserades Elevhälsoportalen 2016 som ett samarbete mellan Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid dåvarande Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm). Portalen utvecklades med inspiration från liknande internationella webbportaler, men med syfte att vara helt automatiserad för att underlätta arbetet så mycket som möjligt för skolor och förskolor. Utvecklingen har skett i linje med intentionerna i Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan från 2014, Skolverkets allmänna råd för förskolan från 2013 och förordningen om förskolans läroplan.

Ett antal skolor och förskolor har bistått med synpunkter i utvecklingsarbete och olika yrkeskategorier har intervjuats om  portalen och verktygen.

Skolhälsonyckeln

Portalen innehåller en modell för systematiskt folkhälsoarbete som bygger på en lokal behovsanalys på skol- och förskolenivå samt, för skolans del, även på elevnivå. Skolhälsonyckeln är baserad på ”School Health Index” från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA och deras mångåriga arbete för hälsofrämjande skola. Traditionell hälsoundervisning ingår i skolans läroplan inom olika ämnen och berörs inte i portalen. Föreslagna insatser baseras på systematiska kartläggningar av effektiva strategier i den fysiska och sociala miljön i skola och förskola samt policyer och rutiner, så kallade strukturella insatser, och deras hälsoeffekter. Hälsoområden som berörs är övergripande hälsoarbete, fysisk aktivitet, psykisk hälsa, matvanor, allergi, buller, tobak och alkohol. Portalen har utvärderats i en pilotstudie och baserat på dessa erfarenheter har portalen fått sin nuvarande utformning.

Till Skolhälsonyckeln

Elevhälsoenkäterna

Utgångspunkten för den digitaliserade elevhälsoenkäten är den så kallade ”Västernorrlandsenkäten” som har vidareutvecklats med nya frågeområden, diskuterats och testats av personal inom elevhälsan i en rad kommuner i Stockholms län under en 2-års period. Enkäten kan med fördel användas som underlag för hälsosamtalet med skolsköterskan. Enkäten finns både i pappersversion och digitalt.

Till Elevhälsoenkäterna