Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Hur fungerar det?

Uppdaterad: 2020-09-22

Det är enkelt att skapa ett konto och komma igång med att analysera skolans hälsofrämjande arbete. Läs mer om hur er skola kan gå tillväga nedan.

hur fungerar det?

Skolor kan kostnadsfritt skapa ett konto och får därmed tillgång till evidensbaserade, hälsofrämjande insatser, elevhälsoenkäterna, kartläggningsverktyget Skolhälsonyckeln och ett digitalt planeringsstöd för att skriva en handlingsplan. Tanken är att en arbetsgrupp på skolan skapar ett gemensamt konto. Skolhälsonyckeln kan besvaras en gång per läsår och resultatet från frågorna i Skolhälsonyckeln genererar en automatisk resultatrapport som utgör en behovsanalys. Därefter kan arbetsgruppen ta del av de evidensbaserade, hälsofrämjande insatserna och skapa en handlingsplan. Verktygen och arbetsmodellen syftar till att underlätta samverkan mellan skolans alla professioner i arbetet med elevhälsa.

Vem riktar sig Elevhälsoportalen till?

Elevhälsoportalen riktar sig till alla skolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete.

Vad krävs för att öppna ett konto?

Allt som krävs är att två kontaktpersoner registrerar sig, förslagsvis rektor och en representant från elevhälsan på skolan. Tanken är att skolan skapar ett gemensamt konto, som går att användas av flera personer på skolan (om man delar inloggningsuppgifter). 

Kostar det något?

Det är kostnadsfritt att skapa ett konto och få tillgång till allt vad portalen har att erbjuda.

Vad kan man göra på Elevhälsoportalen?

Skolhälsonyckeln

Här finns bland annat det enkätbaserade verktyget Skolhälsonyckeln som kartlägger skolan hälsofrämjande arbete inom sju hälsoområden: Övergripande hälsoarbete, Fysisk aktivitet, Psykisk hälsa, Mat, Allergi, ErgonomiBuller och Tobak (i dagsläget finns ingen enkät för Alkohol). Här kan man, efter att man fyllt i samtliga enkäter, ladda ner och skriva ut en resultatrapport, samt skapa en handlingsplan med prioriteringar för det hälsofrämjande arbetet för kommande år.

Hälsonyckeln kan användas en gång per läsår och resultaten sparas på skolans sida, man kan dock besvara de ingående enkäterna vid olika tillfällen under läsåret.

Till Skolhälsonyckeln

Elevhälsoenkäter

Vi har också utarbetat en elevhälsoenkät som kan användas vid hälsosamtalet, och som underlag till elevhälsodata. Enkäten finns både digitalt och i pappersformat.

Till elevhälsoenkäterna

Hälsoområdena

Under de åtta hälsoområdena nämnda ovanför kan man läsa om vad forskningen säger om respektive område samt ta del av evidensbaserade insatser man kan ha identierat behov av i enkäterna (de finns under de runda ikonerna)

Skolans arbetsmodell

Elevhälsoportalen är byggd utifrån en arbetsmodell som är tänkt att leda processen för ett systematiskt hälsoarbete på skolan. Processens fem olika steg kan med fördel genomföras en gång per läsår.

Till arbetsmodellen

Välkommen som användare på Elevhälsoportalen!