Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Om verktygen

Verktygen fungerar som ett stöd för skolan för att kartlägga sitt hälsoarbete och elevernas hälsa. Genom att skapa ett konto på portalen får skolan tillgång till Skolhälsonyckelns sju frågeområden.
Resultatbild på skolhälsonyckeln

Skolhälsonyckeln

Skolhälsonyckeln är en enkät som riktar sig till hälsoteamet, som utgörs av olika personalkategorier i skolan. Det kan vara rektor, personal inom elevhälsan, lärare samt övrig skolpersonal. Enkäten syftar till att kartlägga skolans hälsofrämjande arbete och är uppdelad i områdena Övergripande hälsoarbete, Fysisk aktivitet, Psykisk hälsa, Mat, Allergi, Buller och Tobak. Genom att hälsoteamet gemensamt besvarar frågorna kartlägger skolan sitt nuvarande hälsoarbete inom de områden som ingår. Resultatet av enkäten återkopplas automatiskt och när man fyllt i alla områden kan man ladda ner en resultatrapport. Rapporten underlättar arbetet med att prioritera och planera förbättringsåtgärder. Utifrån resultatet kan hälsoteamet sedan söka bland rekommenderade, evidensbaserade insatsförslag inom respektive hälsoområde och skapa en handlingsplan. Tanken är att Skolhälsonyckeln ska besvaras av hälsoteamet en gång per läsår.
Skapa ett konto här för att komma åt Skolhälsonyckelns sju frågeområden.

Elevhälsoenkäten

Elevhälsoenkäten syftar till att få information om elevernas fysiska och psykiska hälsa. Enkäten kan användas som underlag vid ett hälsosamtal med skolsköterskan. Vår webbaserade enkät finns för åk 4-6, åk 7-9 och åk 1-3 i gymnasiet. Den erbjuds via företaget Joliv som har en säker personuppgiftslösning och är kopplad till elevens journal via journalsystemet PMO. Webbenkäten genererar en automatisk resultatrapport på gruppnivå som skolsköterskan, tillsammans med annan skolpersonal, kan använda i planeringen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Den fungerar på så sätt som en del av behovsanalysen för skolans hälsoarbete och ingår i Elevhälsoportalens 5-stegsmodell. Från och med hösten 2015 är det vissa kommuner i Stockholms län som använder enkäten och de kommer på så sätt kunna få ut jämförbara elevhälsodata.

Elevhälsoenkäten är framtagen som en del av ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Stockholms läns landsting under 2014-2015. Frågorna har tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet och skolsköterskor i nio kommuner i Stockholms län. Enkäten är delvis baserad på Västernorrlands enkät. Från och med läsåret 2017/2018 har EMQ-frågorna lagts till i enkäterna.

Hur ansluter man sig och kan börja använda elevhälsoenkäten?

Vill du veta mer om hur er skola kan ansluta sig? Kontakta oss på Elevhälsoportalen alternativt skriv direkt till Joliv på info@joliv.se.

Vilka frågor ingår?

Nedan kan du ladda ner frågorna som ingår i enkäterna för åk 4-6, åk 7-9 och åk 1-3 i gymnasiet.