Stäng
6b6154
f28a23
dc126f
Mat
642276
21a3a1
DC143C

Övergripande hälsoarbete

Uppdaterad: 2021-03-03

Skolan är en av de viktigaste arenorna för folkhälsoarbete. Skolan når alla barn och kan därför bidra till att minska sociala hälsoskillnader. Övergripande hälsoarbete är en del av konceptet ”hälsofrämjande skola” och innebär att hela skolan samverkar och bidrar till att främja hälsa genom sina rutiner och arbetssätt.

Klicka här för att komma direkt till enkäten (i Skolhälsonyckeln) om bland annat Övergripande hälsoarbete.

Ett bra övergripande hälsoarbete ger glada friska barn

Skolan som hälsofrämjande arena

Skolan har tredubbla möjligheter att främja barns hälsa genom:

  1.  Utbildningen i sig
  2.  Att ge barn kunskaper om hälsosamma levnadsvanor
  3.  Att erbjuda en hälsofrämjande miljö.

Det finns dessutom starka samband mellan levnadsvanor, hälsa och inlärning.

Elevhälsan har, i kraft av sin hälsokompetens, en central roll i detta arbete. Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan har elevhälsan, utöver det mer traditionellt individinriktade arbetet, en viktig uppgift i att bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. Enligt vägledningen ska detta arbete ske systematiskt och bygga på vetenskaplig grund. Skolinspektionen har tidigare gjort bedömningen att det finns brister när det gäller tillgång till en samlad elevhälsa som samarbetar kontinuerligt med övrig personal i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Elevhälsoportalens syfte är att ge ett evidensbaserat stöd i detta arbete för all personal på skolan.

Samarbete och helhetssyn

Ett viktigt första steg i en hälsofrämjande skolutveckling, är att bilda ett arbetgrupp på skolan. Denna arbetsgrupp ska arbeta mot gemensamma mål och följa upp det hälsofrämjande arbetet. I arbetgruppen bör rektor och representanter för elevhälsan ingå, samt gärna andra yrkesgrupper på skolan. På detta sätt uppnår man en helhetssyn i arbetet. 

Det bästa resultatet uppnås om det finns en gemensam syn på begreppet hälsa och dess betydelse för inlärning. Pedagoger och annan personal på skolan kan därför dra nytta av fortbildning inom ämnet. Policy, rutiner och handlingsplaner med fastställda mål ger ett bra stöd i arbetet.

Systematiskt arbete med elevernas hälsa

Uppföljning av löpande verksamhet och utvärdering av insatser och aktiviteter är ett centralt steg i allt förbättringsarbete. För att underlätta detta har verktygen Skolhälsonyckeln och Elevhälsoenkäterna utvecklats.  Elevhälsoenkäterna finns i olika versioner för årskurs 4-6, 7-9 och gymnasiet. Skolhälsonyckeln ger en bra överblick över skolans hälsoarbete inom olika hälsoområden.

Verktygen kompletterar det nya nationella kvalitetsregistret för elevhälsans medicinska insats EMQ. Det övergripande syftet med kvalitetsregistret är att följa och utvärdera barn och ungdomars hälsa och utveckling i skolåldrarna. De frågor som rör elevernas hälsa inom ramen för EMQ ingår redan i Elevhälsoportalens elevhälsoenkäter och kan överföras direkt till databasen i EMQ. Elevhälsoenkäterna kan också ligga till grund för hälsosamtalet hos skolsköterskan. Det sammanvägda resultatet av Skolhälsonyckeln och Elevhälsoenkäterna kan användas som ett kunskapsunderlag för prioritering av lämpliga hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.