Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Övergripande hälsoarbete

Uppdaterad: 2020-02-17

Skolan är en av de viktigaste arenorna för folkhälsoarbete som når alla barn och kan därför bidra till att minska sociala hälsoskillnader. Övergripande hälsoarbete är en del av konceptet ”hälsofrämjande skola” och innebär att hela skolan samverkar och bidrar till att främja hälsa genom sina rutiner och arbetssätt.

Klicka här för att komma direkt till enkäten (i Skolhälsonyckeln) om bland annat Övergripande hälsoarbete.

Ett bra övergripande hälsoarbete ger glada friska barn

Skolan som hälsofrämjande arena

Skolan har tredubbla möjligheter att främja barns hälsa, dels genom utbildning i sig, dels genom att ge barn kunskaper om hälsosamma levnadsvanor och genom att erbjuda en hälsofrämjande miljö. Dessutom finns starka samband mellan levnadsvanor, hälsa och inlärning.

Elevhälsan har i kraft av sin hälsokompetens en central roll i detta arbete. Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan har elevhälsan utöver det mer traditionellt individinriktade arbetet, en viktig uppgift i att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Enligt vägledningen ska detta arbete ske systematiskt och bygga på vetenskaplig grund. Skolinspektionen har tidigare gjort bedömningen att det finns brister när det gäller tillgång till en samlad elevhälsa som samarbetar kontinuerligt med övrig personal i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Elevhälsoportalens syfte är att ge ett evidensbaserat stöd i detta arbete för all personal på skolan.

Samarbete och helhetssyn

Ett viktigt första steg i en hälsofrämjande skolutveckling är att på skolan bilda ett hälsoteam som arbetar mot gemensamma mål och följer upp arbetet. I hälsoteamet bör rektor och representanter för elevhälsan ingå, samt andra yrkesgrupper på skolan för att på det sättet uppnå en helhetssyn.

Det bästa resultatet uppnås om det finns en gemensam syn på begreppet hälsa och dess betydelse för inlärning. Pedagoger och annan personal på skolan kan därför dra nytta av fortbildning inom ämnet. Policy, rutiner och handlingsplaner med fastställda mål ger ett bra stöd i arbetet.

Att följa upp skolans hälsoarbete och elevernas hälsa

Uppföljning av löpande verksamhet och utvärdering av projekt är ett centralt steg i allt förbättringsarbete. För att underlätta detta har verktygen Skolhälsonyckeln och Elevhälsoenkäterna utvecklats med automatisk återkoppling av resultatrapporter på klass- eller skolnivå. Elevhälsoenkäterna finns i olika versioner för årskurs 4-6, 7-9 och gymnasiet. Skolhälsonyckeln ger en bra överblick över skolans hälsoarbete inom sju olika hälsoområden. Verktygen kompletterar det nya nationella kvalitetsregistret för elevhälsans medicinska insats EMQ. Det övergripande syftet med kvalitetsregistret är att följa och utvärdera barn och ungdomars hälsa och utveckling i skolåldrarna. De frågor som rör elevernas hälsa inom ramen för EMQ ingår redan i Elevhälsoportalens elevhälsoenkäter och kan överföras direkt till databasen i EMQ. Elevhälsoenkäterna kan också ligga till grund för hälsosamtalet hos skolsköterskan. Det sammanvägda resultatet av Skolhälsonyckeln och Elevhälsoenkäterna kan användas som ett viktigt kunskapsunderlag för prioritering av lämpliga hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för kommande år.