Stäng
dc126f
Mat
642276
f28a23
6b6154
21a3a1

Tobak

Långvarigt tobaksbruk – i synnerhet rökning - utgör den enskilt starkaste riskfaktorn för människors ohälsa och är en av de främsta orsakerna till såväl sjukdom som förtidig död. Eftersom debut med tobak vanligtvis sker under tonåren är skolan en självklar arena för tobaksprevention.
Kille som håller i cigarett

Är tobaksbruk bland ungdomar ett problem i Sverige?

Enligt de senaste nationella mätningarna gjorda år 2015 av Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysningen (CAN) rökte dagligen eller tillfälligt 9,5 % av pojkarna och 14,4 % av flickorna i årskurs 9. Av eleverna i gymnasiets årskurs 2 rökte 24,6 % och 27,2 % av pojkarna respektive flickorna, det vill säga nästan en av fyra elever under 18 år rökte på ett återkommande sätt. Om man tittar på allt tobaksbruk var andelen som röker, snusar eller blandar både cigaretter och snus 15 % för både pojkar och flickor i årskurs 9, 33 % bland pojkar och 29 % bland flickor i gymnasiet.

Alla som testar att röka under tonåren har högre sannolikhet att bli regelbunden tobaksanvändare jämfört med ungdomar som inte testar alls under samma period. Risken är allra högst bland de som både rökt och snusat och ökar stadigt med ökat bruk.

Att tidigt ta tag i frågan om tobaksbruk i skolan har särskild betydelse eftersom:

  • Studier de senaste 15 åren har entydigt indikerat att beroende kan uppstå även för ett sporadiskt bruk, och långt innan dagligt bruk. Med andra ord, en ung person som röker så sällan som någon gång i veckan kan redan vara beroende av tobak.
  • Tobaksbruk samvarierar med en rad andra riskbeteende som skolan berörs av (t.ex. drogbruk, skolk).
  • Problem i skolan och nedsatta skolprestationer är både riskfaktorer för och en konsekvens av tobaksbruk.

I linje med detta har regeringens ANDT-strategi 2016-2020 (alkohol-narkotika-dopnings- och tobaksstrategi) som övergripande mål ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”. Tillgången till tobak ska försvåras genom skarpare reglering och effektiv tobakstillsyn. Tidig debutålder för tobak ska successivt minska med stöd av bland annat en hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov. Grundskolor och gymnasier ska enligt lagen bedriva tobakspreventivt arbete och rektor har det yttersta ansvaret för att integrera arbetet i undervisningen på skolan. Även elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande och dess roll stärktes 2011.